• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Stikstof crisis en LAUDATO SI ?

gepubliceerd: woensdag, 24 mei 2023

De media con­fron­teren ons bijna dage­lijks met de ernst van de milieuschade die bedrijven en consu­menten hebben aan­ge­richt, en nog steeds, kunnen aanrichten. Voor­beel­den daar­van zijn: de klimaat­ver­an­de­ringen, knellende stikstof crisis, slechte kwali­teit van het opper­vlak­tewater, en sterke afname van de biodiver­si­teit. Wat moet je daar­mee als bur­ger? Maar mis­schien is nog veel be­lang­rijker de vraag: Hoe zou je als Christen en leer­ling van Jezus hier­naar moeten kijken én han­de­len?

Onze paus Fran­cis­cus heeft over deze vraag eer­der een zeer lezens­waar­dig en­cy­cliek ge­schre­ven, geti­teld: Laudato Si, over de zorg voor het gemeen­schap­pe­lijke huis. De paus richt zich niet alleen op ons als gelo­vi­gen, maar ook op ‘alle mensen van goede wil’. Zorg voor de schep­ping zegt de paus, is onlosmake­lijk verbon­den met recht­vaar­dig­heid.

Door ons egoïsme, de op winstbejag gebaseerde uitbui­ting van de aarde en de ‘cultuur van verspilling’ is de zorg voor de schep­ping op de ach­ter­grond geraakt. Met alle zeer negatieve gevolgen voor de aarde, ons gemeen­schap­pe­lijke huis. Het is niet recht­vaar­dig dat vooral de armen en meest kwets­ba­re mede­mensen daarvoor moeten opdraaien. Jezus zou ons daarop heel dui­de­lijk en onomwon­den hebben aan­ge­spro­ken. Alleen al daarom moeten we de wereld verbe­te­ren, en....., met jezelf beginnen.

Wellicht is er in de ko­men­de zomer­pe­rio­de tijd om met dit schrijven van de paus nader kennis te maken. Op de web­si­te van ons Bisdom, www.bisdom­vanbreda.nl/nieuws , staat info over hoe dit boek te be­stel­lenis of online te down­loa­den, en over een lees­wij­zer en een link naar een boeiende do­cu­mentaire. Van harte aan­be­vo­len!

Frans van den Bosch, pas­to­raal assis­tent


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose