• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bedevaart Hakendover

2e paasdag 10 april

gepubliceerd: donderdag, 19 januari 2023

De legende van Hakendover, een klein plaatsje onder de rook van Tienen in België, dateert al uit het jaar 690. Drie vrome maag­den had­den het plan opgevat om een kerk te bouwen. Wat over­dag werd opge­bouwd werd telkens ’s-nachts om ondui­de­lijke redenen afgebroken. Pas toen God via een engel hen een plaats wees waar een kerk mocht wor­den gebouwd kon er con­struc­tief wor­den gewerkt. Elke dag werkten er 13 werklie­den aan de kerk, maar bij de uitbetaling van hun loon ver­sche­nen er steeds maar 12 werklie­den. Het was de Zaligmaker zelf, die hielp om zijn kerk te bouwen. De legende van de bouw werd vereeuwigd in een houten retabel dat je nog steeds kunt bewon­de­ren in de kerk van Hakendover. Inmiddels geniet de Paar­den­pro­ces­sie Hakendover de status ‘Inter­na­tio­nale pro­ces­sie’ en is de pro­ces­sie recent toe­ge­voegd aan de lijst Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Dankzij de bouwlegende en het houten retabel komen bedevaar­ders sinds de Mid­del­eeuwen massaal naar het kleine dorp om God te eren. In de Paar­den­pro­ces­sie wordt een gedeelte van het houten retabel door figuranten uitge­beeld. Tal van lokale vereni­gingen en lan­de­lijke muziekkorpsen be­ge­lei­den de pro­ces­sie. De beeltenis van de God­de­lijke Zaligmaker kan uite­raard niet ont­bre­ken. Het hoogte­punt van de pro­ces­sie is de paar­dengalop, een eeuwen­oud vrucht­baar­heidsritueel. Op de top van de Tiende Berg wor­den de vel­den, bedevaar­ders, ruiters en paar­den gezegend. Ver­vol­gens galopperen de paar­den driemaal rond de menigte. Elke bezoeker kijkt uit naar dit in­druk­wek­kend spektakel.

Her broe­der­schap Breda

De Neder­landse bedevaar­ders verenig­den zich in onder andere in het Broe­der­schap Breda. Sinds 1895 or­ga­ni­seert het Broe­der­schap elke Paasmaan­dag vanuit ver­schil­lende opstap- plaatsen in West-Brabant, een bede­vaart naar Hakendover. In het begin nog te voet en per trein, nu al decennia lang per bus. Wat twee wereld­oor­logen niet lukte, kreeg de covid­pan­de­mie helaas wel voor elkaar en kon er de afgelopen drie jaren geen bede­vaart wor­den geor­ga­ni­seerd.

De bede­vaart

Op Paasmaan­dag, 10 april 2023, pakt het Broe­der­schap, verheugd maar ook met enige zorg, de draad weer op. De leden zijn over­we­gend senioren en mede door de covid­pe­rio­de zien we het com­mis­sa­rissen- en ledenbestand hard achteruit gaan. Com­mis­sa­rissen zijn de spil van het Broe­der­schap. Ze ver­zorgen in hun res­pec­tie­ve­lijke gebied van oudsher de leden­wer­ving en -admi­ni­stra­tie. Een traditie van meer dan 125 jaar komt daar­mee onder druk te staan.

Het Broe­der­schap Breda nodigt u van harte uit op Paasmaan­dag mee te gaan naar Hakendover. Het woord ‘broe­der­schap’ staat synoniem voor ‘ver­broe­dering’ en is juist in deze moei­lijke tijd mis­schien wel de sleu­tel naar een betere en veilige wereld. Voor nadere in­for­ma­tie en/of aanmel­dingen kunt u contact opnemen met dhr. P. Knapen (076 59 31 860) of dhr. E. Brouwers (076 50 31 664).


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose