• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Is de Alpha cursus iets voor jou?

We starten weer in januari 2023

gepubliceerd: zaterdag, 24 december 2022

Heb je vragen over de zin van je leven, over je geloof, of over wie Jezus voor jou is ? Wil je ook luis­te­ren naar hoe andere mensen geloven, bid­den en God zoeken en daar samen over gaan praten? Wil je leren je geloof ook vanuit je hart te gaan ervaren? Vind je het moei­lijk om over je geloof te praten met anderen, of met je (klein-)kin­de­ren? Dan zou je kunnen over­we­gen om aan een Alpha cursus deel te gaan nemen.

De cursus bestaat uit 9 bij­een­komsten en vindt door­gaans op dins­dag­avond plaats van 19.30 – 21.15 uur in de Cuypers­zaal in de Basiliek. We beginnen op 24 januari en op 27 maart 2023 is de af­slui­ten­de bij­een­komst.

Voor meer in­for­ma­tie over de Alpha cursus, zie hier­on­der:

Welkom bij de Alpha cursus najaar 2023  

Heb je vragen over..

Heb je vragen over de zin van je leven? Wil je over je geloof ook met andere zoekende mensen praten en elkaar sti­mu­leren? Dan is Alpha echt iets voor jou. In een vriend­schap­pe­lijke sfeer is er alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en bele­ving te delen en vooral ook om naar elkaar te luis­te­ren.

Start op dins­dag­avond 24 januari 2023

In overleg met het pas­to­raal team gaat eind januari de Alpha weer van start! Deelname er aan is gratis. Je hoeft geen boeken kennis van het geloof te hebben. We ont­moe­ten elkaar door­gaans op dins­dag-avon­den, van 19.30-21.15 uur. De 1e bij­een­komst is op dins­dag­avond 24 januari. Gevolgd door in­ter­ac­tie­ve en gezellige bij­een­komsten, op 31 januari, op 7, 14, en 28 februari, en op 14, en 21 maart. Op zater­dag 11 maart vin­den 2 aan­slui­tende bij­een­komsten plaats tussen 09.45 uur en 14.00 uur. De bij­een­komsten vin­den plaats in de Cuypers­zaal van de Basiliek.                                                                                                                                                                         

Organi­sa­tie 

In elke bij­een­komst staat een be­lang­rijke Alpha vraag centraal. Die vragen gaan over de kern van ons geloof en staan in het Alpha werk­boekje, dat de deel­ne­mers ont­van­gen. Voor­beel­den van die vragen zijn: Wie is Jezus voor jou?; Hoe kun je geloven?; Bidden: waarom en hoe?; De Bijbel lezen: waarom en hoe? en Hoe leidt God ons?

De bij­een­komsten beginnen met tezamen een kop koffie of thee drinken en met elkaar een kwar­tiertje praten over het dage­lijkse leven. Daarna kijken we naar een video van over een Alpha vraag die dan op het pro­gram­ma staat. Ver­vol­gens bespreken we in een gespreks­groep hoe we zélf tegen die vraag aankijken. Het gaat dan om het delen van jouw eigen geloofs­be­le­ving en -vragen, en niet om boeken kennis. Én om het luis­te­ren naar de geloofs­be­le­ving en -vragen van de andere deel­ne­mers in de groep; er wordt dus niet over het geloof gedis­cus­sieerd.

Erva­ringen van deel­ne­mers

De afgelopen jaren hebben ruim 50 mensen deel­ge­no­men aan Alpha cursussen van de pa­ro­chie. De deel­ne­mers evalueer­den de cursus met gemiddeld een 8 en waren in het bij­zon­der te spreken over de sfeer en over de groeps­ge­sprekken. De deel­ne­mers gaven na afloop aan veel mak­ke­lijker met anderen over het geloof te kunnen praten, zich vrijer te voelen om te bid­den en zich meer betrokken te voelen bij hun geloofs­ge­meen­schap.

Aanmel­den en vragen

Je kan je aanmel­den en/of nadere info vragen via on­der­staan­de email. Hope­lijk tot ziens!

Frans van den Bosch, 
pas­to­raal assis­tent Bernardus pa­ro­chie, pas­to­raal­assis­tent@outlook.com 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose