• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vormsel

gepubliceerd: donderdag, 18 februari 2021

Het sacra­ment van het vormsel is de bevesti­ging van de doop en vormt samen met de doop en de eerste communie de drie zo­ge­naamde initiatie­sa­cra­menten, waardoor iemand vol­waar­dig lid van de Rooms-katho­liek Kerk wordt. Het vormsel bekrach­tigt en ontvouwt de Geest die bij de doop al werd meege­ge­ven. De vor­me­ling zegt als het ware ‘ja’ tegen de weg waarop zijn ouders hem of haar hebben geplaatst.

Het vormsel is niet zozeer aan een leef­tijd verbon­den, maar wordt in het alge­meen toege­diend aan jon­ge­ren die op een leef­tijd zijn geko­men, waarop ze al meer voor zich­zelf kunnen spreken en zelf een stuk verant­woor­de­lijk­heid op zich kunnen nemen. Daarom wor­den met name aan leer­lin­gen in groep 8 van de basis­school de moge­lijk­heid gebo­den om het vormsel te ont­van­gen.

Ondanks alle beper­kingen die op dit moment gel­den vanwege de versprei­ding van het corona­vi­rus willen we ook dit jaar de moge­lijk­heid geven om het vormsel te ont­van­gen. Met alle voorbehoud is er een vormsel­vie­ring gepland op vrij­dag 9 april om 19.00 uur. Af­han­ke­lijk van het aantal aanmel­dingen en de gel­dende maat­regelen zal - indien nodig - een tweede vie­ring op een later tijdstip wor­den gehou­den. Meer in­for­ma­tie vindt u in de brief die u kunt lezen als u on­der­staan­de link (PDF) aanklikt. Contact­persoon van de vormsel­werk­groep is team­assis­tent E. Roovers, (06) 165 40 840.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose