• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vormsel

gepubliceerd: woensdag, 7 december 2022

Het sacra­ment van het vormsel is de bevesti­ging van de doop en vormt samen met de doop en de eerste communie de drie zo­ge­naamde initiatie­sa­cra­menten, waardoor iemand vol­waar­dig lid van de Rooms-katho­liek Kerk wordt. Het vormsel bekrach­tigt en ontvouwt de Geest die bij de doop al werd meege­ge­ven. De vor­me­ling zegt als het ware ‘ja’ tegen de weg waarop zijn ouders hem of haar hebben geplaatst.

Het vormsel is niet aan een leef­tijd verbon­den, maar wordt in het alge­meen toege­diend aan jon­ge­ren die op een leef­tijd zijn geko­men, waarop ze al meer voor zich­zelf kunnen spreken en zelf een stuk verant­woor­de­lijk­heid op zich kunnen nemen. Daarom wor­den met name aan leer­lin­gen in groep 8 van de basis­school de moge­lijk­heid gebo­den om het vormsel te ont­van­gen.

2023

De vormsel­vie­ring is in 2023 op vrij­dag 14 april om 19.00 uur in de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in Ouden­bosch. Meer in­for­ma­tie over de voor­be­rei­ding en de moge­lijk­heid voor aanmel­ding kunt u lezen in deze info vormsel PDF.

Contact­persoon van de vormsel­werk­groep is team­assis­tent E. Roovers, info@bernardus­paro­chie.nl.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose