• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Avondwake en Uitvaart

gepubliceerd: zaterdag, 31 oktober 2015
Avondwake en Uitvaart

Afscheid nemen van een dier­ba­re is niet ge­mak­ke­lijk en in onze pa­ro­chie doen we dat graag met zorg en aan­dacht, op een per­soon­lijke manier en in het geloof dat God trouw blijft over de grenzen van de dood heen. Het pas­to­raal team is graag bereid om samen met de nabe­staan­den de uit­vaart te ver­zorgen in een van de paro­chie­kerken of in de aula van een crematorium.

De uit­vaart­dienst is een vie­ring die zich richt op de over­le­de­ne. Voor de laatste maal staat deze dier­ba­re in ons mid­den om daarna de­fi­ni­tief afscheid van hem / haar te kunnen nemen. Voor chris­te­nen is de uit­vaart het moment om het geloof in een leven door de dood heen in woord en gebed te ver­kon­di­gen, om te getuigen dat God ons voor een eeuwig leven heeft bestemd. In de uit­vaart­dienst is plaats en ruimte voor deelname van familie en vrien­den. De voor­gan­ger zal dit met de nabe­staan­den bespreken.

Een avond­wake biedt de nabe­staan­den de moge­lijk­heid om zich op de voor­avond van de ker­ke­lijke uit­vaart (in kerk of crematorium) samen met de plaat­se­lijke geloofs-ge­meen­schap voor te berei­den op het laatste afscheid. Avond­wake en ker­ke­lijke uit­vaart horen bij elkaar. Een avond­wake is moge­lijk op elke dag van de week, behalve in het week­ein­de, omdat die ge­meen­schap dan al samen­komt. Eventueel vindt een korte her­den­king plaats tij­dens de zon­dags­vie­ring. Een avond­wake wordt in principe ver­zorgd door pa­ro­chi­anen. Ze nemen contact op met de nabe­staan­den en berei­den samen met hen de avond­wake voor.

Wanneer geen ker­ke­lijke uit­vaart (in kerk of crematorium) is voor­zien, maar de nabe­staan­den toch een her­den­kings­mo­ment in de eigen geloofs­ge­meen­schap willen hou­den, bie­den we hen de moge­lijk­heid voor een ge­dach­te­nis­vie­ring op de voor­avond van het laatste afscheid. Deze vie­ring heeft het karakter van een dienst van woord en gebed en wordt in principe voor­ge­gaan door een van de leden van het pas­to­raal team.

Het wordt op prijs gesteld dat bij een over­lij­den de nabe­staan­den dit tele­fo­nisch of per­soon­lijk mel­den bij pastoor M. Prasing. Het verzoek voor het ver­zorgen van een ge­dach­te­nis­vie­ring, avond­wake, uit­vaart of crematie­plech­tig­heid wordt in principe door de betrokken uit­vaarton­derne­ming gedaan bij team­assis­tent E. Roovers, (06) 165 40 840. In overleg met het pas­to­raal team wor­den ver­vol­gens afspraken gemaakt.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose