• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochiebijdrage

gepubliceerd: zondag, 19 januari 2020

Om het pas­to­rale werk te kunnen voor­zet­ten en uitbrei­den, geloofs­acti­vi­teiten te kunnen or­ga­ni­se­ren en kerk­ge­bouwen te onder­hou­den is de pa­ro­chie af­han­ke­lijk van uw fi­nan­ciële bijdrage. Ze ont­vangt geen subsidies, behalve voor het on­der­houd van monu­menten. Van pa­ro­chi­anen wordt daarom verwacht dat ze deelnemen aan het pa­ro­chie­fonds.

De Actie Kerk­ba­lans, die jaar­lijks in januari wordt gehou­den, is daarop gericht. Dus als u het waarde­vol vindt dat ook in de toe­komst kin­de­ren kunnen wor­den gedoopt, hun eerste communie kunnen vieren en kunnen wor­den gevormd, dat mensen elkaar voor God trouw kunnen beloven, dat we waar­dig afscheid kunnen nemen van onze dier­ba­re over­le­de­nen is uw bijdrage nood­za­ke­lijk, nu en in de toe­komst.

Prak­tisch

Jaar­lijks adviseert het Bisdom van Breda een minimum pa­ro­chiebijdrage per huis­hou­den. Voor 2021 is die vast­ge­steld op € 132,00. Uw bijdrage kunt u overmaken op reke­ning­num­mer NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van R.K. Pa­ro­chie H. Bernardus van Clairvaux onder vermel­ding van pa­ro­chiebijdrage.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose