• Hoeven
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 • Basiliek Oudenbosch
 • Basiliek Oudenbosch
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Financiën

gepubliceerd: zaterdag, 30 december 2023

De com­mis­sie Fi­nan­ciën van de Bernardus­paro­chie beheert de diverse gel­den.

Kerk­ba­lans

Om het pas­to­rale werk te kunnen voor­zet­ten en uitbrei­den, geloofs­acti­vi­teiten te kunnen or­ga­ni­se­ren en kerk­ge­bouwen te onder­hou­den is de pa­ro­chie af­han­ke­lijk van uw fi­nan­ciële bijdrage. Ze ont­vangt geen subsidies, behalve voor het on­der­houd van monu­menten. Van pa­ro­chi­anen wordt daarom verwacht dat ze deelnemen aan het pa­ro­chie­fonds. De Actie Kerk­ba­lans, die jaar­lijks in januari wordt gehou­den, is daarop gericht. Dus als u het waarde­vol vindt dat ook in de toe­komst kin­de­ren kunnen wor­den gedoopt, hun eerste communie kunnen vieren en kunnen wor­den gevormd, dat mensen elkaar voor God trouw kunnen beloven, dat we waar­dig afscheid kunnen nemen van onze dier­ba­re over­le­de­nen is uw bijdrage nood­za­ke­lijk, nu en in de toe­komst.

Pa­ro­chiebijdrage

Jaar­lijks adviseert het Bisdom van Breda een minimum pa­ro­chiebijdrage per huis­hou­den per jaar. Voor 2024 is die vast­ge­steld op € 160,00. Uw bijdrage kunt u overmaken op reke­ning­num­mer NL17 RABO 0140 7020 32 ten name van R.K. Pa­ro­chie H. Bernardus van Clairvaux onder vermel­ding van pa­ro­chiebijdrage.

Tarieven

Over­een­koms­tig de richt­lij­nen van het Bisdom van Breda gel­den voor het verlenen van ker­ke­lijke diensten in 2024 de volgende tarieven:

 • Huwe­lijks­vie­ring € 700,00
 • Uitvaart­dienst in een kerk (incl. avond­wake) € 700,00
 • Dienst in het crematorium of op de begraaf­plaats
  zon­der voor­af­gaande dienst in een kerk € 467,00
 • Jubileum­vie­ring € 350,00
 • Stipendium (mis­in­ten­tie) € 12,00

Voor het toedienen van het doopsel, voor deelname aan de eerste communie en voor het toedienen van het vormsel wordt gevraagd om de minimum pa­ro­chiebijdrage voor het be­tref­fen­de jaar te voldoen. Een reeds betaalde bijdrage in dat jaar wordt daarop in min­dering gebracht.

ANBI

De Rooms-Katho­lie­ke Kerk in Neder­land is door de Belas­ting­dienst erkend als een Alge­meen Nut Beogende In­stel­ling (ANBI). Tot de RK Kerk in Neder­land behoren onder andere bis­dom­men, pa­ro­chies, PCI’s en andere katho­lie­ke in­stel­lingen.

ANBI algemene gegevens:

Naam: Pa­ro­chie H. Bernardus van Clairvaux
RSIN/Fiscaal nummer: 823765842

Adresge­ge­vens:
Pa­ro­chie H. Bernardus van Clairvaux Markt 59, 4731 HN OUDENBOSCH
Tele­foon: 0165 - 330 502
E-mail: se­cre­ta­ris@bernardus­paro­chie.nl
Website: https://www.bernardus­paro­chie.nl

De Pa­ro­chie H. Bernardus van Clairvaux is een geloofs­ge­meen­schap die behoort tot de Rooms Katho­lie­ke Kerk in Neder­land. De Pa­ro­chie is een deel van het bisdom Breda. De Rooms Katho­lie­ke Kerk heeft van de Belas­ting­dienst een ANBI groepsbeschik­king ont­van­gen. Dat wil zeggen dat de afzon­der­lijke pa­ro­chies en andere in­stel­lingen die tot de Rooms Katho­lie­ke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepas­sing op de Pa­ro­chie H. Bernardus van Clairvaux.

De volle­dige publi­ca­tie van de ANBI vindt u hier ANBI

Formulier met betrek­king tot perio­dieke giften “ Over­een­komst perio­dieke gift in geld”


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose