• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Parochiële Caritasinstelling

gepubliceerd: donderdag, 6 juli 2023
Parochiële Caritasinstelling

De doel­stel­ling van de caritasin­stel­ling is om vanuit de chris­te­lijke over­tui­ging gestalte te geven aan de opdracht van de Kerk om dienst­baar te zijn aan de samen­le­ving door aan­dacht te beste­den aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen, en daardoor bij te dragen aan het bevor­de­ren van sociale recht­vaar­dig­heid.

Ze beheert daartoe, onder het ker­ke­lijk gezag van de bis­schop, het daarvoor opge­bouwde vermogen van de caritasin­stel­ling en zorgt voor het verwerven van mid­de­len, alsook voor de doel­ma­tige aanwen­ding daar­van. De caritasin­stel­ling heeft een zelf­stan­dig func­tio­ne­rend bestuur, waar­van de leden door de bis­schop wor­den benoemd voor een periode van vier jaar, die een­ma­lig kan wor­den verlengd.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

  • mw. M. Dirven, voor­zit­ter
  • mw. M. Koenraadt, se­cre­ta­ris
  • A. van Tete­ring, pen­ning­mees­ter
  • K. de Bruijn, lid

Adviseur namens het pas­to­raal team is pastor P. Mergaerts.
Het post­a­dres is Markt 59, 4731 HN Ouden­bosch.
Het bestuur is tevens te bereiken via caritas@bernardus­paro­chie.nl


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose