• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

26e Zondag door het jaar

zondag 1 oktober 2023

Bezinning bij de lezingen

Onze levensloop wordt vaak vergeleken met de weg, die wij moeten gaan. Ons leven loopt van geboorte naar dood. Op die weg ontmoeten wij mensen, die een eindje met ons meegaan. Ze bepalen gedeeltelijk onze richting mee. Soms trekken we samen op; vaak hebben we ook het gevoel, dat we alleen moeten gaan. Op die weg wil de Bijbel ons richting wijzen. Profeten en wijzen, Jezus van Nazareth, geven aan, dat de goede weg leven-gevend en bevrijdend is. Ze is gericht op recht en gerechtigheid, op welzijn en geluk van iedereen. Ze wil ons weghouden van egoïsme, van eigenbelang en eigen gewin. Het doel van de weg is het paradijs, een hemel op aarde voor iedereen. Geloven in die weg is ja zeggen tegen de levenswijze van Jezus. Het is de consequenties op je nemen. Het is ook regelmatig inzien, dat we de verkeerde weg zijn ingeslagen en terugkeren op onze schreden. Geloven in die weg vraagt om regelmatig te bezien of onze daden in overeenstemming zijn met het wegenplan van ons geloven.

Auteur: pater Wim Holterman osfs

Eerste lezing

Ezechiël 18, 25-28

Dit zegt de Heer: ‘Gij beweert : De weg van de Heer is niet recht! Huis van Israël, luister toch! Zou het werkelijk mijn weg zijn, die niet recht is? Zijn niet veeleer uw eigen wegen niet recht? Als een rechtvaardige zich van zijn rechtvaardigheid afkeert en kwaad gaat doen, dan zal hij daaraan sterven, sterven om het kwaad dat hij gedaan heeft. En als de boosdoener zich van zijn boze daden afkeert en gaat handelen naar rechtschapenheid en deugd, dan zal hij in leven blijven. Als hij tot inzicht komt en zich afkeert van zijn slechte daden, dan blijft hij zeker leven, dan zal hij niet sterven.’

Epistellezing

Filippenzen 2, 1-11

Broeders en zusters, als vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging iets vermogen, als gemeenschap van Geest, als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen, maakt dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid. Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf. Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar liever die van zijn naasten. Die gezindheid moet onder u heersen welke Christus Jezus bezielde. Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle namen is. Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden tot eer van God, de Vader: Jezus Christus is de Heer

Evangelielezing

Mattheüs 21, 28-32

In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk: ‘Wat denkt ge van het volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Goed vader - antwoordde deze - maar hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde: Neen, ik wil niet; maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’ Zij antwoordden: ‘De laatste’. Toen zei Jezus hun: ‘Voorwaar, Ik zeg u: de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid; toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs, nadat ge dit hadt gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken.’


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose