• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

25e Zondag door het jaar

zondag 19 september 2021

Een wereld van vrede

Bezinning bij de lezingen

Onze wereld is nog steeds verscheurd door haat en oorlog. Vrede lijkt een onbereikbaar ideaal, goed voor dromers en idealisten. Voor realisten echter is ze ver weg. Het recht van de sterkste, de macht van het kapitaal zullen het altijd winnen van de zwakke en de arme. Geld en macht blijven hand in hand gaan. Ons bezit verdedigen we met hand en tand. We laten ons niet klein krijgen. Daarom blijft geweld bestaan. We doen niet onder: ons ideaal is de eerste te zijn.

In ons leeft desondanks de droom van een wereld van vrede. We houden het ideaal levend van een aarde waarop het leven goed is voor iedereen. Daarvoor moeten we de wereld zien door de ogen van een kind: zonder eigen belang, bereid om te delen, niet bang om een stap terug te doen zodat een ander vooruit kan komen. De weg naar de vrede is dezelfde als die van de Mensenzoon: een weg van geven zonder te nemen, een weg waarop de laatsten eindelijk eersten worden, een weg waarop de minsten in aanzien zijn bij iedereen. De weg naar de vrede is een lange weg, moeilijk begaanbaar, maar noodzakelijk voor de toekomst van onze aarde.

Auteur: pater Wim Holterman osfs

Eerste lezing

Wijsheid 2, 12.17-20

De ongelovigen zeggen: ‘Wij willen de vrome belagen, want hij is ons een ergernis en is een aan-klacht tegen onze lauwheid. Hij beschuldigt ons dat wij de wet niet onderhouden en verwijt ons onze tuchteloosheid. Laat ons eens zien of zijn woorden wel waar zijn en nemen we als proef op de som wat er gebeurt bij zijn dood. Want als de rechtvaardige een zoon van God is, zal God hem te hulp komen en hem bevrijden uit de greep van zijn vijand. Onderwerpen we hem aan een smadelijke proef om met foltering te achterhalen hoe zachtmoedig hij is en om ons te overtuigen van zijn verdraagzaamheid. Laten we hem veroordelen tot een schandelijke dood; naar eigen zeggen geniet hij immers bijzondere bescherming.’

Epistellezing

Jakobus 3, 16 - 4, 3

Broeders en zusters, waar na-ijver en eerzucht heersen, daar treft men ook onrust aan en allerlei minderwaardige praktijken. De wijsheid van omhoog is vóór alles rein, maar ook vredelievend, vriendelijk, altijd voor rede vatbaar, rijk aan barmhartigheid en vruchten van goede daden, onpartijdig en oprecht. Gerechtigheid is een vrucht van de vrede en slechts wie de vrede nastreven zullen haar oogsten. Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies vandaan? Toch alleen van uw eigen hartstochten die u niet met rust laten? Gij begeert dingen die gij niet kunt krijgen. Gij moordt en benijdt en gij kunt uw doel niet bereiken. Dan gaat gij vechten en strijden. Gij hebt niets omdat gij niet bidt. En als gij bidt krijgt ge het niet omdat gij verkeerd bidt, met de bedoeling namelijk om wat ge krijgt uit te geven voor uw boze lusten.

Evangelielezing

Marcus 9, 30-37

In die tijd gingen Jezus en zijn leerlingen weg van de berg en trokken Galilea door; maar Hij wilde niet dat iemand het te weten kwam, want Hij was bezig zijn leerlingen te onderrichten. Hij zei hun: ‘De Mensenzoon wordt overgeleverd in de handen der mensen en ze zullen Hem doden; maar drie dagen na zijn dood zal Hij weer opstaan.’ Zij begrepen die woorden wel niet maar schrokken ervoor terug Hem te ondervragen. Zij kwamen in Kafarnaum en, eenmaal thuis, ondervroeg Hij hen: ‘Waar hebt ge onderweg over getwist?’ Maar zij zwegen, want ze hadden onderweg een woordenwisseling gehad over de vraag wie de grootste was. Toen zette Hij zich neer, riep de twaalf bij zich en zei tot hen: ‘Als iemand de eerste wil zijn, zal hij de laatste van allen moeten wezen en de dienaar van allen’. Hij nam een kind en zette het in hun midden; Hij omarmde het en sprak tot hen: ‘Wie een kind als dit opneemt in mijn Naam neemt Mij op; en wie Mij opneemt neemt niet Mij op, maar Hem die Mij gezonden heeft’.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose