• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Activiteiten van de Parochie

Overzicht van activiteiten van onze parochie.


woensdag 06
mrt 20.00 uur
Filmavond The Letter
6 maart Zevenbergen – 20 maart Oudenbosch
In Zeven­bergen en in Ouden­bosch zal bin­nen­kort, onder impuls van De Pelgrim, ‘The Letter’ wor­den ver­toond: een in­druk­wek­kende, per­soon­lijke do­cu­mentaire over vijf mensen die laten zien wat klimaat­ver­an­de­ring doet met hun thuis.
maandag 25
mrt 19.30 uur
Waar gaat de Bijbel over en wat betekent dat voor mij?
Cursus van 4 bijeenkomsten
Als je met de Bijbel wilt kennis­ma­ken en je afvraagt wat de Bijbel voor jouw geloofs­ont­wik­ke­ling kan gaan betekenen. Of als je met mede gelo­vi­gen over Bijbel­tek­sten wil praten en vooral naar elkaar luis­te­ren. Dan is deze cursus van 4 bij­een­komsten, om de 14 dagen op maan­dag­avond, te over­we­gen.
vrijdag 05
apr 19.00 uur
Heilig Vormsel in 2024 in onze Parochie
Jongens en meisjes in de laatste groep van de basis­school staan op de drempel naar de toe­komst. Een toe­komst waarin ze meer en meer volwassen wor­den en steeds meer zelf keuzes gaan maken. In onze Kerk is dat ook vaak het moment waarop deze jongens en meisjes het sacra­ment van het H. Vormsel ont­van­gen.
vrijdag 31
mei 12.00 uur
Bedevaarten Banneux 2024
5-daagse van 31 mei t/m 4 juni
Het Dio­ce­saan Banneux comité van het bisdom Breda or­ga­ni­seert ook in 2024, waarin we de 91ste ver­jaar­dag van de ver­schij­ningen vieren, een meer­daag­se naar het Belgische Banneux N-D, aan de voet van de Ardennen. De be­ge­lei­ding wordt ver­zorgd door eigen pastores en zorg­team die samen willen instaan voor een in­spi­re­rende bede­vaart en een aangenaam verblijf.
zondag 12
okt 1.00 uur
Samen naar Rome:
ontdekken, bewonderen en ontmoeten
Iedere 25 jaar viert de Katho­lie­ke Kerk een HEILIG JAAR. Het ko­men­de Heilig Jaar, in 2025, heeft als thema: “Pelgrims van de Hoop”. Als Immanuel- en Bernardus­paro­chie willen we tij­dens dit Heilig Jaar ook samen optrekken tij­dens een reis naar de eeuwige stad. Ook wij zijn ‘Pelgrims van de Hoop’! Tijdens de herfst­va­kan­tie van 2025 (12-18 ok­to­ber) or­ga­ni­se­ren we daarom een in­spi­ra­tiereis naar Rome.  

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose