• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Het nieuwe werkjaar komt in zicht.
Dat wil ook zeggen dat de zomervakantie (bijna) voorbij is.
De zomervakantie is voor mij altijd een soort van overgangsperiode geweest. 
Zaken waar je mee bezig bent geweest worden afgewerkt of komen tot een ‘atuurlijke’stilstand, de drukte ’ morgens en ’ middags in onze dorpen van de schoolgaande kinderen en jongeren verdwijnt maar maakt dan weer plaats voor toeristen en vakantiegangers die onze streken komen verkennen.
De ene groep heeft plaats gemaakt voor de andere. Dat is kenmerkend aan de zomervakantie.
Het is een stop- en een startmoment tegelijk.
Het nieuwe werkjaar komt in zicht.
Dat wil ook zeggen dat de zomervakantie (bijna) voorbij is.
De zomervakantie is voor mij altijd een soort van overgangsperiode geweest. 
Zaken waar je mee bezig bent geweest worden afgewerkt of komen tot een ‘atuurlijke’stilstand, de drukte ’ morgens en ’ middags in onze dorpen van de schoolgaande kinderen en jongeren verdwijnt maar maakt dan weer plaats voor toeristen en vakantiegangers die onze streken komen verkennen.
De ene groep heeft plaats gemaakt voor de andere. Dat is kenmerkend aan de zomervakantie.
Het is een stop- en een startmoment tegelijk.
Het nieuwe werkjaar komt in zicht.
Dat wil ook zeggen dat de zomervakantie (bijna) voorbij is.
De zomervakantie is voor mij altijd een soort van overgangsperiode geweest. 
Zaken waar je mee bezig bent geweest worden afgewerkt of komen tot een ‘atuurlijke’stilstand, de drukte ’ morgens en ’ middags in onze dorpen van de schoolgaande kinderen en jongeren verdwijnt maar maakt dan weer plaats voor toeristen en vakantiegangers die onze streken komen verkennen.
De ene groep heeft plaats gemaakt voor de andere. Dat is kenmerkend aan de zomervakantie.
Het is een stop- en een startmoment tegelijk.
Het nieuwe werkjaar komt in zicht. Dat wil ook zeggen dat de zomervakantie (bijna) voorbij is. De zomervakantie is voor mij altijd een soort van overgangsperiode geweest. Zaken waar je mee bezig bent geweest worden afgewerkt of komen tot een ‘natuurlijke’ stilstand, de drukte ’s morgens en ’s middags in onze dorpen van de schoolgaande kinderen en jongeren verdwijnt maar maakt dan weer plaats voor toeristen en vakantiegangers die onze streken komen verkennen. De ene groep heeft plaats gemaakt voor de andere. Dat is kenmerkend aan de zomervakantie. Het is een stop- en een startmoment tegelijk.

Vieringen deze week

woensdag, 4 oktober
12.00Oudenbosch - Basiliek - Oecumenisch Gebed
 
donderdag, 5 oktober
19.00Oudenbosch - Pauluskapel - Eucharistie
 
vrijdag, 6 oktober
10.00Hoeven het Punt - Eucharistie
 
zaterdag, 7 oktober
17.00Bosschenhoofd - H.Hart - Woord en Communie
 
zondag, 8 oktober
9.30Oud Gastel - H. Laurentius - Woord en Communie
9.30Hoeven - Kapel Bovendonk - Eucharistie
11.00Oudenbosch - Basiliek - Livestream-Eucharistie

Overzicht van alle vieringen

Concerten


Overzicht van alle concertenLaatste Parochieblad
Parochieblad Augustus 2023
Augustus 2023

eerdere edities
Sint Franciscusviering met huisdierzegening
zondag 8 oktober 11 uur in de Basiliek
gepubliceerd: maandag, 11 september 2023
De KinderKara­vaan­vie­ring aan het begin van de maand ok­to­ber van de Bernardus­paro­chie staat in het teken van de Heilige Fran­cis­cus van Assisi. Tijdens deze eucha­ris­tie­vie­ring leren we deze heilige beter kennen en laten we onze huisdieren zegenen!
Omgaan met verlies en rouw
dinsdag 3 oktober
gepubliceerd: maandag, 11 september 2023
Net als vorig jaar or­ga­ni­se­ren de Bernardus- en Immanuel­paro­chie, de ge­meen­te Halder­berge en ont­moe­tingshuis ’t Stoofje een kennis­avond waarop je specialis­tische in­for­ma­tie ont­vangt, ditmaal rond het thema verlies en rouw. Ingrijpende gebeur­te­nissen in het leven veroor­zaken vaak gevoelens van een­zaam­heid.
Kerst met Sela
Donderdag 14 december - 20.00 uur - Basiliek Oudenbosch
gepubliceerd: maandag, 11 september 2023
Op vrij­dag 17 maart 2023 geeft de band Sela in de Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Ouden­bosch een Paas­con­cert. Het is voor het eerst in 3 jaar dat het weer moge­lijk is om samen stil te staan bij het hoogte­punt in ons ker­ke­lijk jaar. 
Samen zingen, samen in stilte het lij­den, sterven en opstaan van Christus gedenken. Op het pro­gram­ma staan alge­meen bekende lie­de­ren en lie­de­ren van Sela. Wacht niet te lang met reserveren, het aantal beschik­ba­re plaatsen is vaak snel gevuld. 
Kaarten zijn verkrijg­baar via www.sela.nl/concerten
——
Op don­der­dag 14 de­cem­ber 2023 geeft de band Sela in de Basiliek H.H. Agatha en Barbara in Ouden­bosch een Kerst­con­cert.
Samen naar Rome:
ontdekken, bewonderen en ontmoeten
gepubliceerd: maandag, 11 september 2023
Iedere 25 jaar viert de Katho­lie­ke Kerk een HEILIG JAAR. Het ko­men­de Heilig Jaar, in 2025, heeft als thema: “Pelgrims van de Hoop”. Als Immanuel- en Bernardus­paro­chie willen we tij­dens dit Heilig Jaar ook samen optrekken tij­dens een reis naar de eeuwige stad. Ook wij zijn ‘Pelgrims van de Hoop’! Tijdens de herfst­va­kan­tie van 2025 (12-18 ok­to­ber) or­ga­ni­se­ren we daarom een in­spi­ra­tiereis naar Rome.  
Programma najaar van DE PELGRIM
gepubliceerd: donderdag, 31 augustus 2023
De Pelgrim is het in­spi­re­rende centrum van aan­dacht en ont­moe­ting, bemoe­diging en naasten­liefde, zin­ge­ving en re­flec­tie in de Bernardus­paro­chie en de Immanuel­paro­chie, met een po­si­tie­ve uit­stra­ling naar de plaat­se­lijke samen­le­ving.
Is de Alpha cursus iets voor jou?
We starten weer in september 2023
gepubliceerd: vrijdag, 18 augustus 2023
Heb je vragen over de zin van je leven? Wil je over je geloof met andere zoekende mensen praten en elkaar sti­mu­leren? Dan is Alpha echt iets voor jou. In een vriend­schap­pe­lijke sfeer is er alle ruimte om het gesprek aan te gaan, je vragen en bele­ving te delen en vooral ook om naar elkaar te luis­te­ren.
Waar gaat de Bijbel over
Introductie cursus van 4 bijeenkomsten
gepubliceerd: dinsdag, 8 augustus 2023
Als je met de Bijbel wilt kennis­ma­ken, je afvraagt wat de Bijbel voor jouw geloofs­ont­wik­ke­ling kan gaan betekenen. Of als je met mede gelo­vi­gen over Bijbel­tek­sten wil praten en vooral naar elkaar luis­te­ren. Dan is deze cursus van 4 bij­een­komsten, om de 14 dagen op maan­dag­avond, te over­we­gen.
Kerstconcert - Mastreechter Staar
Zaterdag 16 december - 20.00 uur - Basiliek Oudenbosch
gepubliceerd: zondag, 6 augustus 2023
Zater­dag 16 de­cem­ber 2023 aan­vang 20.00 uur or­ga­ni­seert Kiwanis Halder­berge-Rucphen, in de Basiliek te Ouden­bosch, wederom een gewel­dig kerst­con­cert met nu de Mastreechter Staar.
Ga met ons mee naar Kevelaer!
maandag 21 augustus en dinsdag 22 augustus
gepubliceerd: maandag, 3 juli 2023
De Duitse stad Kevelaer, zes kilo­me­ter over de Neder­landse grens, is een geliefd bede­vaartsoord. Jaar­lijks brengen vele Neder­lan­ders een bezoek aan dit Maria-oord. Midden in het sfeer­volle centrum van Kevelaer ligt de Kapellenplatz. Rond en op dit met bomen omzoomde plein liggen alle, prach­tig gerestaureerde hei­lig­dommen. Het be­lang­rijk­ste hei­lig­dom is de Genade­ka­pel, hierin wordt een afbeel­ding van de Maagd Maria vereerd. Deze een­vou­dige afbeel­ding wordt de "Consolatrix Afflictorum", ofwel de "Troos­te­res der Bedroef­den" genoemd.
Bisdom Breda bouwt verder aan een missionaire kerk in 5 pastorale zones
gepubliceerd: maandag, 26 juni 2023
Bis­schop Liesen vraagt de pa­ro­chies van zijn bisdom in vijf pas­to­rale zones intensief met elkaar samen te werken om gestalte te geven aan de Missio­naire Kerk. Tijdens een studie­dag voor de pas­to­rale beroeps­krachten van het bisdom, op woens­dag 21 juni, zijn de pas­to­rale zones ge­pre­sen­teerd. De keuze voor de Missio­naire Kerk door de bis­schop is door vica­ris-generaal Norbert Schnell toe­ge­licht en met de deel­ne­mers be­spro­ken.


donderdag, 22 juni 2023Openingstijden pastorie Oudenbosch
zaterdag, 17 juni 2023Gezinsmiddag
dinsdag, 13 juni 2023Oecumenisch Avondgebed met live muziek
donderdag, 1 juni 2023Middenkoor ‘Vocalis’ uit Katwijk zingt in de Basiliek
maandag, 29 mei 2023Bedevaart naar Kevelaer 2023
maandag, 29 mei 2023Caritas en Diaconie: vaak onzichtbaar maar wel aanwezig!
woensdag, 24 mei 2023Bisschoppen schrijven pinksterbrief aan werkers caritas en diaconie
woensdag, 24 mei 2023Stikstof crisis en LAUDATO SI ?
maandag, 22 mei 2023Auto en fietsenzegening 2023
maandag, 15 mei 2023Triduüm Halderberge en Kruisland

meer berichten vindt u in het archief

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose