• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Op het moment dat ik dit schrijf, begin augustus, is het volop zomer. In de zomer vliegen veel mensen uit. De een nestelt zich behaaglijk in een zomernest, bijvoorbeeld een tent, een caravan of een vakantiehuisje. De ander trekt rond en ziet wel waar hij of zij uitkomt. Maar altijd is er een huis achter de hand waar je naar terug kan, een plek waar je je geborgen voelt, waar je thuis bent, een plek om te blijven: een veilig nest. Een veilig thuis is een mensenrecht. Dat geldt voor iedere mens. Voor het kind dat het vindt bij diens ouders, voor de volwassene die op een bepaald moment het ouderlijk nest verlaat om elders op eigen benen te gaan staan, en voor de vluchteling die in een vreemd land gastvrijheid wordt geboden.

Vieringen deze week

woensdag, 5 oktober
12.00Oudenbosch - Basiliek - Oecumenisch Gebed
 
donderdag, 6 oktober
19.00Oudenbosch - Pauluskapel - Eucharistie
 
vrijdag, 7 oktober
10.00Hoeven het Punt - Woord en Communie
 
zaterdag, 8 oktober
17.00Bosschenhoofd - H.Hart - Eucharistie
 
zondag, 9 oktober
9.30Oud Gastel - H. Laurentius - Woord en Communie
9.30Hoeven - Kapel Bovendonk - Eucharistie
11.00Oudenbosch - Basiliek - Livestream-Eucharistie

Overzicht van alle vieringen

Concerten


Overzicht van alle concertenLaatste Parochieblad
Parochieblad Augustus 2022
Augustus 2022

eerdere edities
Oecumenisch avondgebed Oudenbosch
Protestantse Kerk Oudenbosch, Fenkelstraat 24.
gepubliceerd: dinsdag, 4 oktober 2022
De Pro­tes­tantse Ge­meen­te Ouden­bosch en de R.K. Pa­ro­chie H. Bernardus van Clairvaux hebben het ini­tia­tief geno­men om met een maan­de­lijks Oecu­me­nisch Avond­ge­bed van start te gaan. Beide or­ga­ni­se­ren overigens al ruim 6 jaar elke woens­dag een Oecu­me­nisch Middag­ge­bed in de Basiliek van Ouden­bosch van 12.00 – 12.30 uur.
Kerstconcert Dana Winner
15 december 2022 een speciaal kerstconcert in de Basiliek te Oudenbosch
gepubliceerd: maandag, 3 oktober 2022
DANA WINNER, een van de populairste zan­geressen uit Vlaan­de­ren, geeft op 15 de­cem­ber 2022 een speciaal kerst­con­cert in de Basiliek te Ouden­bosch.
Verwarming in de kerk uit
Mededeling vanuit het parochiebestuur
gepubliceerd: maandag, 3 oktober 2022
Namens het pa­ro­chie­bestuur wil ik u de volgende mede­de­ling doen. Door de hui­dige poli­tieke en eco­no­mische omstan­dig­he­den in de wereld hebben we allemaal te maken met toe­ne­mende kosten van levens­on­der­houd. Met name de enorm toe­ge­no­men kosten voor energie zijn voor het bestuur reden om te besluiten dat in de ko­men­de winter­pe­rio­de de kerken in onze pa­ro­chie niet wor­den verwarmd. Alleen voor uit­vaar­ten wordt hierop een uit­zon­de­ring gemaakt en zullen de kerken in beperkte mate wor­den verwarmd. Het bestuur begrijpt dat dit voor niemand pret­tig is, maar ver­trouwt op uw begrip voor dit besluit. We adviseren u om u de ko­men­de maan­den extra warm te kle­den en eventueel een dekentje, een warm­wa­terkruikje of iets anders om u warm te hou­den mee te nemen.
Dierenzegening is terug in de parochie!
gepubliceerd: donderdag, 22 september 2022
In het najaar van 2021 zijn we in de Bernardus Pa­ro­chie gestart met een nieuwe werk­groep voor de Kinderkara­vaan. Met een leuke groep ouders (aanwas is zeker welkom!) maken we mooie eucha­ris­tie­vie­ringen, speciaal voor jonge ge­zin­nen. Op een laag­drem­pe­lige wijze willen we kin­de­ren kennis laten maken met het geloof.
Kennisavond i.s.m. de gemeente Halderberge en het Stoofje
Wat kunnen we doen tegen eenzaamheid?
gepubliceerd: maandag, 19 september 2022

Kom erbij & denk mee:

Van 29 sep­tem­ber tot en met 6 ok­to­ber vindt dit jaar de lan­de­lijke Week tegen Eenzaam­heid plaats. Een bij­zon­dere aan­lei­ding voor de ge­meen­te Halder­berge, de Bernardus­paro­chie en ont­moe­tingshuis ’t Stoofje om zich over dit on­der­werp te buigen en ge­za­men­lijk een kennis­bij­een­komst te or­ga­ni­se­ren.
Waarom duurt kerkhervorming zo lang?
gepubliceerd: maandag, 19 september 2022
Met Pink­ste­ren is in de Basiliek een borst­beeld van Adrianus VI ont­huld, onze enige Neder­landse paus. Hij deed een zéér moe­dige poging om de ‘top’ van de kerk, de Curie, te her­vor­men; zon­der succes. Vijf­hon­derd jaar later is paus Fran­cis­cus daar wél in geslaagd. Waarom duurt kerkher­vor­ming zo lang? Wat zijn de over­een­kom­sten en verschillen tussen beide pausen? Daar gaat de bij­een­komst over op zon­dag­avond 2 ok­to­ber a.s.
Week tegen de eenzaamheid
gepubliceerd: zaterdag, 17 september 2022
Hebt u ooit gehoord van ‘Onze Lieve Vrouw der een­zaam­heid’? Tijdens de corona lockdown kwam pater Jan Stuyt SJ haar op het spoor.
Oecumenisch avondgebed pas in oktober
gepubliceerd: dinsdag, 13 september 2022
In ‘Bernardus’ is een aan­kon­di­ging opgeno­men over het avond­ge­bed, een nieuw project naar aan­lei­ding van het vijf­ja­rig bestaan van het oecu­me­nisch mid­dag­ge­bed in de Basiliek in Ouden­bosch. In de aan­kon­di­ging is vermeld dat het avond­ge­bed wordt gehou­den op de 3e don­der­dag in de maand vanaf sep­tem­ber. Dit is echter niet juist. Het avond­ge­bed wordt gehou­den op de 3e zon­dag in de maand vanaf ok­to­ber, dus op 16 ok­to­ber, 20 no­vem­ber en 18 de­cem­ber om 20.00 uur in de Pro­tes­tantse kerk aan de Fenkel­straat in Ouden­bosch.Het avond­ge­bed staat open voor ie­der­een die zich wil be­zin­nen op de chris­te­lijke levens­wij­ze. De toegang is vrij en na afloop is er gelegen­heid om elkaar te ont­moe­ten.
Is de Alpha cursus iets voor jou?
gepubliceerd: dinsdag, 23 augustus 2022
Heb je vragen over de zin van je leven, over je geloof, of over wie Jezus voor jou is ? Wil je ook luis­te­ren naar hoe andere mensen geloven, bid­den en God zoeken en daar samen over gaan praten? Wil je leren je geloof ook vanuit je hart te gaan ervaren? Vind je het moei­lijk om over je geloof te praten met anderen, of met je (klein-)kin­de­ren? Dan zou je kunnen over­we­gen om aan een Alpha cursus deel te gaan nemen.
Openstelling Laurentiuskerk
gepubliceerd: maandag, 15 augustus 2022
Komend weekeind wordt de heilige Bernardus van Clairvaux her­dacht. In de H.Lau­ren­tius­kerk in Oud Gastel doen we dat zon­dag tij­dens de vie­ring om 9.30 uur, met daarna de moge­lijk­heid om ge­za­men­lijk koffie of thee te drinken achter in de kerk. 's Middags is de kerk open­ge­steld voor bezoekers. Je kunt dan tussen 14.00 uur en 16.00 uur onze fraai beschil­derde kerk bewon­de­ren.


dinsdag, 28 juni 2022Inloopconcert Ceciliamis Charles Gounod
maandag, 20 juni 2022Auto en fietsenzegening 2022
donderdag, 16 juni 2022KinderKaravaan-viering
donderdag, 16 juni 2022Kom, Maria roept je!
woensdag, 8 juni 2022Koorconcert in de basiliek
woensdag, 1 juni 2022Borstbeeld van enige Nederlands paus komt met Pinksteren in de Basiliek
dinsdag, 31 mei 2022Feest H. Hart van Jezus
woensdag, 11 mei 2022Zondag 29 mei geen Kerkdienst in Hoeven
woensdag, 6 april 2022Samen The Passion kijken
dinsdag, 5 april 2022Missionaire parochie zijn

meer berichten vindt u in het archief

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose