• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

2e online ALPHA-CURSUS

Welkom bij de tweede online Alpha-cursus

gepubliceerd: woensdag, 6 januari 2021

Heb je vragen over de zin van je leven? En over de vraag hoe het geloof in God en zijn liefde voor elke mens je daarbij kan helpen? Wil je over je geloof ook met andere zoekende mensen praten en elkaar sti­mu­leren? Dan is Alpha echt iets voor jou. In een vriend­schap­pe­lijke sfeer is er alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en bele­ving te delen en vooral om naar elkaar te luis­te­ren. Dat kan óók nu, tij­dens de corona­cri­sis, maar dan online. Tijdens de eerste 0nline Alpha-cursus in het najaar bleek al dat de online Alpha cursus door de deel­ne­mers als ‘goed’ werd be­oor­deeld.

Waarom een online Alpha cursus ?

De online Alpha-cursus biedt mensen die graag vanuit huis willen meedoen daartoe de moge­lijk­heid. Naast de maat­regelen ten gevolge van de hui­dige corona­cri­sis zijn daarvoor uit­een­lo­pende redenen, zoals beter te combineren met de thuis- en / of werk­si­tua­tie, ver­voers­pro­ble­men en extra reistij­den, niet af­han­ke­lijk van weers­om­stan­dig­heden, en de bij­een­komsten duren nooit lan­ger dan an­der­half uur.

Goed nieuws!

In overleg met het pas­to­raal team van de Bernardus- en de Immanuel­paro­chie gaat name­lijk de 2online Alpha-cursus van start. Deelname is gratis en je hoeft niet veel kennis van het geloof te hebben. We ont­moe­ten elkaar weke­lijks op don­der­dag van 20:00 uur tot 21:30 uur online met behulp van de gratis app Zoom. Aan de groeps­ge­sprekken zullen vooral mensen uit de beide paro­chies deelnemen.

Data

De online Alpha-cursus wordt in samen­wer­king met het Bisdom Breda geor­ga­ni­seerd. Er zijn 12 in­ter­ac­tie­ve en gezellige bij­een­komsten: op 28 januari; 4, 11, 18 en 25 februari; 4, 11, 19, 20 en 25 maart; 8 en 15 april.

Organi­sa­tie

We beginnen telkens met het kijken naar een Alpha-filmpje van ongeveer 20 minuten over een bepaalde Alpha-vraag. Daarna bespreken we in kleine groepen hoe we zelf tegen die vraag aankijken. Het gaat dan om het delen van jouw eigen geloofs­vra­gen en het luis­te­ren naar de geloofs­be­le­ving van de andere deel­ne­mers.

Elke week staat een be­lang­rijke vraag centraal, zoals Wie is Jezus voor jou?; Hoe kun je geloven?; Bidden: waarom en hoe?; De Bijbel lezen: waarom en hoe? en Hoe leidt God ons? De intro­duc­tie ‘Is er meer?’ is op don­der­dag 28 januari om 20.00 uur. Om te ont­dek­ken of Alpha iets voor jou is kun je hieraan vrij­blij­vend deelnemen.

Aanmel­den en vragen

Voor meer in­for­ma­tie stuur je een email naar pas­to­raal assis­tent Frans van den Bosch, pas­to­raal­assis­tent.bern.par@gmail.com. Tot ziens!


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose