• Hoeven
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 • Basiliek Oudenbosch
 • Basiliek Oudenbosch
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

LAATSTE NIEUWS omtrent het Coronavirus

Aanscherping van maatregelen omtrent Coronavirus

gepubliceerd: vrijdag, 13 maart 2020

Na overleg met de vicevoor­zit­ters en de leden van het pas­to­raal team heb ik besloten dat we in de Immanuel­paro­chie en de Bernardus­paro­chie vooreerst vanaf morgen 13 maart tot en met dins­dag 31 maart alle groeps­acti­vi­teiten, zoals doordeweekse vie­rin­gen, koor­re­pe­ti­ties, ouder­avon­den, cursussen, eerste communie- en vormselvoor­be­rei­dingen, ver­ga­de­ringen etc. afgelasten.

Een uit­zon­de­ring wordt gemaakt voor de uit­vaarten, dopen en zie­ken­zal­vingen/ze­ge­ningen. Deze kunnen -met inachtne­ming van de gel­dende voor­zorgsmaat­regelen- in overleg met de betrok­ke­nen doorgaan.

Als er geen andere ins­tructies van het bisdom komen, kunnen we weekend­vie­ringen -ook met de gel­dende voor­zorgsmaat­regelen- laten doorgaan. Niemand, ook de in de liturgie actieve vrij­wil­li­gers, zoals koorle­den, lectoren etc., hoeft zich verplicht te voelen om te komen, als men dat liever niet doet. Als men ge­zond­heidsklachten heeft is het uite­raard raad­zaam om niet te komen.

Maickel Prasing, pastoor

Maat­regelen die in acht genomen dienen te wor­den

De be­lang­rijk­ste maat­regelen die volgens het RIVM genomen kunnen wor­den om versprei­ding van het corona­vi­rus te voor­ko­men, zijn:

 • Regel­ma­tig han­den wassen
 • In de binnen­kant van de elleboog hoesten en niesen
 • Papieren zakdoekjes gebruiken

Nu het virus ook in Neder­land is vast­ge­steld laten de Neder­landse bis­schop­pen weten dat met ingang van de zon­dags­vie­ring van 1 maart het volgende van kracht is in de Neder­landse Kerk­pro­vin­cie, zolang het virus nog niet onder controle is:

 • tij­dens vie­rin­gen in pa­ro­chies en in­stel­lingen is het ont­van­gen van de communie op de tong niet moge­lijk;
 • De communie kan alleen op de hand wor­den ont­van­gen en dient alleen door de cele­brant uitgereikt te wor­den;
 • De kelk­com­mu­nie is voorbe­hou­den aan de cele­brant;
 • Kerk­gan­gers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van wij­wa­ter bij binnen­komst en verlaten van de kerk.

De bis­schop­pen vragen de gelo­vi­gen om te bid­den voor alle mensen die we­reld­wijd slacht­of­fer zijn van het virus en voor allen die patiënten met hun zorg en des­kun­dig­heid be­ge­lei­den.

Bis­schop­pen in het bui­ten­land, waar eerder sprake was van het corona­vi­rus, hebben eveneens maat­regelen af­ge­kon­digd, hetzij als bis­schop­pen­con­fe­ren­tie hetzij als bisdom. Zie hiervoor rkliturgie.nl


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose