• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bezinningszondagen in Veertigdagentijd 2020

Geloof – Hoop – Liefde – Vergeving

gepubliceerd: maandag, 17 februari 2020

Op zon­dag 1, 8 en 15 maart wor­den door de Broeders van Huij­bergen van 09.30 uur tot 15.15 uur be­zin­nings­bij­een­komsten geor­ga­ni­seerd met als thema ‘Geloof – Hoop – Liefde – Verge­ving’. De bij­een­komsten vin­den plaats in het broederhuis, Boom­straat 7 in Huij­bergen. De bij­een­komsten hebben de volgende opzet:

09.30 u eucha­ris­tie­vie­ring (optioneel)
10.15 u koffie met de broeders
10.45 u inlei­ding en gesprek
12.30 u warme maal­tijd en pauze
13.45 u inlei­ding en gesprek
15.00 u medi­ta­tieve afslui­ting
15.15 u koffie met de broeders (optioneel)

De kosten bedragen € 20,00 per dag (incl. maal­tijd en koffie) en € 65,00 bij deelname aan alle 4 de dagen. Inschrijven is moge­lijk tot uiter­lijk de donder­dag voor­af­gaand aan de be­tref­fen­de zon­dag (in verband met de maal­tijd) bij Frank Ploum, franck@abcfh.nl, of bij de receptie van het broederhuis, 0164 642 650.

Zondag 1 maart

God speelt in op elke fase van ons onderweg zijn naar Hem

In geloof, hoop en liefde mogen wij, chris­te­nen, omgaan met IEMAND: God ontmoeten wij van persoon tot persoon. Daar komen per­soon­lijke voor-naamwoor­den aan te pas. Martin Buber, Joods gelo­vi­ge en denker, wijdde daaraan een prach­tig boek onder de titel ICH UND DU. Ja, daar zit de kern: IK EN GIJ. Maar om die kern te bena­de­ren moeten wij een lange levensweg afleggen. Als baby ken ik nog geen on­der­scheid tussen IK en de ANDER. Als peuter ontdek ik mijn IKKIGHEID als spil waar alles om draait, en beschouw de ANDER slechts als een verleng­stuk van MIJ. Als opgroeiend kind ga ik een WIJ vermoe­den waarbinnen IK en de ANDER zich op elkaar afstemmen. Als puber ervaar ik de dra­ma­tiek tussen IK en de ANDER. Als vol­was­se­ne kom ik toe aan een IK-ANDER-relatie. Maar wacht God op ons totdat we ein­de­lijk zover geko­men zijn? Nee, God speelt in op elke fase van ons onderweg zijn naar Hem. Wij wagen het met God, omdat God het waagt met ons.

Inleider: Pieter van Ginneken

 

Zondag 8 maart

Liefde, een helende kracht

We gaan uit van de erva­ringen van Paulus en zijn con­clu­sies daarop. Paulus was een zeer ontwikkelde maar ook fana­tieke jood, wat blijkt uit zijn aanvanke­lijke optre­den tegen de aanhangers van de in zijn ogen ketterse en afvallige Jezus­volgers. Na zijn erva­ringen in Damascus wordt hij een gedreven volgeling en aanhanger van de nieuwe mes­si­aanse bewe­ging. Het is voor hem een nieuwe wereld waarin andere wetten en regels gel­den, maar waarin wel een zeer grote plaats voor de liefde onder mensen moet zijn. Dit liefdesgebod komen we doorheen de hele bijbel tegen en is niet exclusief voor de Jezus­volgers. Maar wat wordt er eigen­lijk bedoeld met het tweele­dige gebod om God en naaste lief te hebben? In onze tijd van indi­vi­dua­li­se­ring en “win-win-relaties” gaat de liefde tussen mensen steeds be­lang­rijker wor­den; community-care en man­tel­zorg zijn veel gehoorde termen. Hoe en waarom geven we daar inhoud aan?

Inleiders: broeder Nico Boere en Franck Ploum

 

Zondag 15 maart

Bach en de god­de­lijke deug­den

Voor de Veer­tig­da­gen­tijd gaat onze aan­dacht ditmaal uit naar de plaats van de drie god­de­lijke deug­den en ver­ge­ving in ons leven. Ook ver­ge­ving, want ver­ge­ving is liefde ont­van­gen als we zelf ver­ge­ving verkrijgen en liefde geven als we anderen kunnen ver­ge­ven. Liefde staat hier voor barm­har­tig zijn, zowel voor ons zelf als voor anderen. Uit deze liefde mogen we de hoop putten en er ook in geloven dat we in Gods han­den zijn, ge­schre­ven staan in de palm van zijn hand en dat Hij ons trouw blijft. Dit fun­da­men­teel chris­te­lijk besef zien we even sterk bij katho­lie­ken als pro­tes­tan­ten. Deze the­ma­tiek komt vooral heel sterk tot uiting bij Luther. En via hem ook bij Bach. Die heeft er dan ook meerdere cantates aan gewijd. Onze keuze is gevallen op ‘Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht’ (BWV 105) en ‘Barmher­ziges Herze der ewigen Liebe’ (BWV 185). Samen staan wij stil bij de over­we­ging van deze teksten en de manier waarop die door Bachs muziek extra zijn uitgediept.

Inleider: broeder Theo Eijkhoudt

 

Zondag 22 maart

Uit voor­zorg is besloten
deze be­zin­nings­zon­dag te annuleren

Groen is de kleur van…

Een dag waarop we met een groene bril naar geloof, hoop, liefde en ver­ge­ving gaan kijken. Want is groen alleen de kleur van de hoop? Marjan Bosch van ‘De Huij­berg’, overburen en partners van de Broeders van Huij­bergen, neemt ons mee op een kleine pelgrimage langs deze grote woor­den. Vanuit het verlangen om goed te zorgen voor de toe­komst van de aarde zullen we mis­schien wel nieuwe ontdek­kingen doen waar­mee je thuis ook verder op pad kunt. Met teksten en symbolen, binnen en buiten, door hoofd, hart en han­den.

Inleider: Marjan Bosch

In­for­ma­tie:
www.broedersvanhuij­bergen.nl
Br. Bram Hommel – bram@abcfh.nl 
Franck Ploum – franck@abcfh.nl / 06-48713792


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose