• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Pastoraal-Diaconaal Centrum

gepubliceerd: donderdag, 21 april 2022
Pastoraal-Diaconaal Centrum

Visie

De Pelgrim is het in­spi­re­rende centrum van aan­dacht en ont­moe­ting, bemoe­diging en naasten­liefde, zin­ge­ving en re­flec­tie in de H. Bernardus­paro­chie en de Immanuëlpa­ro­chie, met een po­si­tie­ve uit­stra­ling naar de plaat­se­lijke samen­le­ving. In samen­wer­king met allerlei groepen en organi­sa­ties, sti­mu­leert De Pelgrim op veel­vormige wijze de ont­moe­ting met en tussen mensen die op zoek zijn naar zin­ge­ving en geloofsver­die­ping. En daagt zij uit tot nieuwe vormen van nabij­heid en naasten­liefde. Zij vormt een be­lang­rijke broed­plaats voor innoverend pas­to­raat en diaco­naal han­de­len.

Missie

Gevoed door het chris­te­lijk geloof draagt de Pelgrim met haar vormend pro­gram­ma én met haar sociaal betrokken ini­tia­tie­ven ener­zijds bij aan de vitalise­ring en de missio­naire iden­ti­teits­ont­wik­ke­ling van beide pa­ro­chies. Ander­zijds zorgt zij hiermee voor een po­si­tie­ve presentie en bijdrage van de kerk in de heden­daag­se samen­le­ving. 

Samen­stel­ling pro­gram­maraad van De Pelgrim

Coördinator: Petra Mergaerts, pas­to­raal werker
Leden: Eric Roovers, Lars Koks, Tineke Steegmans, Peter Wapstra, Tonnie van Bruinisse en Mario Winters

Contact:
depelgrim@bernardus­paro­chie.nl


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose