• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Projecten Caritas

gepubliceerd: woensdag, 6 oktober 2021
Projecten Caritas

Wat betekent Parochiële Caritasin­stel­ling (PCI) Heilige Bernardus van Clairvaux voor de ge­meen­schap?

Doel PCI

Elke pa­ro­chie heeft naast een pa­ro­chie­bestuur ook een zelf­stan­dig func­tio­ne­rende PCI, waar­van de be­stuurs­le­den, voor­ge­dragen vanuit de pa­ro­chie, door de bis­schop zijn benoemd. Het doel van Caritas is om vanuit de pa­ro­chie het diaconale gezicht te zijn. De PCI onder­steunt mensen in nood met fi­nan­ciële mid­de­len, in­di­vi­dueel maar ook per groep, in de directe omge­ving maar ook ver weg.

Samen­stel­ling bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit vier leden: Monique Dirven (voor­zit­ter), Coby Snij­ders (se­cre­ta­ris), A. van Tete­ring (pen­ning­mees­ter), en Mirjam Koenraadt (bestuurslid). Pastor Petra Mergaerts is namens het pas­to­raal team adviseur van het bestuur.
Monique Dirven is tevens de schakel met de werk­groep Diaconie.

In­kom­sten PCI

De PCI heeft 3 bronnen van in­kom­sten:
1. be­zit­tin­gen in de vorm van gron­den
2. vermogen
3. maan­de­lijkse caritas­col­lec­ten

De gron­den leveren pacht­geld op en het vermogen brengt rente/beleg­gingsre­sul­taat op.Met de fusie van de diverse Pa­ro­chies zijn ook de PCI’s gefuseerd. In 2013 is het PCI bestuur be­gon­nen met zeven leden. De eerste benoe­mings­ter­mijnen liepen af in juni 2020 en juni 2021.

Uitgaven PCI

Het bestuur van de PCI bepaalt hoe de opbrengsten wor­den ver­deeld. We hebben ervoor gekozen om het beschik­ba­re budget gelijk te ver­de­len voor steun aan mensen in de naaste omge­ving en voor onder­steu­ning van doelen in ont­wik­ke­lings­lan­den.

Om op het spoor van de noden van mensen uit onze Bernardus­paro­chie te komen, werken we nauw samen met maat­schap­pe­lijke organi­sa­ties in Halder­berge. Zij kennen de mensen en hun problemen en zo vindt er een goede selectie van aan­vra­gen plaats. 
Niet alle mensen die in fi­nan­ciële moei­lijk­he­den zijn geraakt, kunnen name­lijk op de ge­meen­telijke bijstandswet terugvallen. De PCI zorgt voor die mensen die tussen de wal en het schip zijn geraakt en maakt zo, door middel van een inci­den­tele fi­nan­ciële bijdrage, voor hen het leven wat aangenamer. Vanzelf­spre­kend is het voor in­di­vi­duele mensen ook moge­lijk om recht­streeks of via het pas­to­rale team bij ons aan te kloppen voor onder­steu­ning.

We geven ook een fi­nan­ciële bijdrage aan organi­sa­ties in onze Bernardus­paro­chie die zich inzetten voor mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken, zoals het triduüm in Oud Gastel en de plaat­se­lijke afdelingen van ‘De Zonnebloem’.

We doneren aan de Voedsel­bank en ont­moe­tingshuis ’t Stoofje, zodat ze hun goede werk kunnen blijven voort­zet­ten.

Als het gaat om de onder­steu­ning van projecten in ont­wik­ke­lings­lan­den sluiten we vooral aan bij mis­sio­na­rissen en ont­wik­ke­lings­wer­kers uit onze Bernardus­paro­chie.

We zorgen ook voor het collec­te­ren voor lan­de­lijke organi­sa­ties, zoals de Advents- en Vas­ten­ac­tie en de Week van de Neder­landse Mis­sio­na­ris.

Voor de keuze van de doelen voor de maan­de­lijkse Caritas­col­lec­ten werken we nauw samen met de werk­groep Diaconie, die de projecten aandraagt en ons van ach­ter­grondin­for­ma­tie voorziet voor de uitleg bij de collecteaan­kon­di­gingen.

De PCI heeft on­der­staan­de bedragen aan onder­steu­ning verleent in 2020:

Dienst aan de samen­le­ving:
Plaat­se­lijk € 21.669,79
Regio­naal/lan­de­lijk € 14.850,00
Inter­na­tio­naal € 7.750,00
Overige € 1.070,44
Diaconale projecten bisdom Breda € 11.682,50

Begro­ting 2021

In 2021 ver­wach­ten we de volgende onder­steu­ning te verlenen:

Dienst aan de samen­le­ving:
Plaat­se­lijk € 21.500
Regio­naal/lan­de­lijk € 9.000
Inter­na­tio­naal € 13.500
Overige € 1.100
Diaconale projecten bisdom Breda € 14.500

Contact:

caritas@bernardus­paro­chie.nl


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose