• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Paulus Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Stampersgat
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

24e Zondag door het jaar

zondag 16 september 2018

Wie zeg jij dat Ik ben?

Bezinning bij de lezingen

Een moeilijke vraag! Ook al denk je Hem nog zo goed te kennen, er is nauwelijks een goed antwoord te bedenken. Petrus probeert het wel: ‘de Christus’. Het lijkt een prachtige vondst, maar hij heeft er wel een verkeerde voorstelling van! Er is geen politieke of religieuze macht aan verbonden. Voor Hem is er geen andere troon dan een pijnlijke kruisboom. Zijn kroon is er een van stekelige dorens, zijn ros een eigenwijze ezel! En zijn rijk: de wereld op z’n kop. Hij heeft geen ander leger dan van mensen, die het aandurven om te verliezen. Zijn sterkste wapen is liefde, zelfs voor zijn vijanden! Zijn plaats is niet bij de groten der aarde, maar Hij wordt gelijk aan de minste der minsten.

Wie zeg jij dat Ik ben? Het enig mogelijke antwoord moet teleurstellend klinken. Maar tegelijk hoopvol. Zijn naam, zijn manier van leven is sterker dan de dood. Wie Hij is, is voor ons een uitdaging om te leven, Hem achterna. In zijn naam, in zijn leven klinkt een eeuwig Pasen door. Hem volgen is leven voorgoed!

Auteur: pater Wim Holterman osfs

 

Eerste lezing

Jesaja 50, 5-9a

God de Heer heeft tot mij gesproken en ik heb mij niet verzet, ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen, mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten en mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie mij smaadden en mij bespuwden. God de Heer zal mij helpen: daarom zal ik niet beschaamd staan. Hij die mij vrij zal spreken is nabij. Wie is mijn tegenstander? Laten we samen voor de rechter treden! Wie is mijn tegenpartij? Laat hij tegenover mij komen staan! God de Heer zal mij helpen: wie zal mij schuldig verklaren?

 

Epistellezing

Jakobus 2, 14-18

Broeders en zusters, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft als hij geen daden kan laten zien? Kan zo'n geloof hem soms redden? Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten en iemand van u zou zeggen: ‘Geluk ermee! Hou u warm en eet maar goed’ en hij zou niets doen om in hun stoffelijke nood te voorzien - wat heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof, op zichzelf genomen, zonder zich in daden te uiten dood. Misschien zal iemand zeggen: ‘Gij hebt de daad en ik heb het geloof’. Dan antwoord ik: ‘Bewijs me eerst dat ge geloof hebt als ge geen daden kunt tonen; dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen.’

 

Evangelielezing

Marcus 8, 27-35

In die tijd trok Jezus met zijn leerlingen naar de dorpen rond Caesarea van Filippus. Onderweg stelde Hij aan zijn leerlingen de vraag: ‘Wie zeggen de mensen dat Ik ben?’ Zij antwoordden Hem: ‘Johannes de Doper; anderen zeggen Elia en weer anderen zeggen dat Gij een van de profeten zijt.’ Daarop stelde Hij hun de vraag: ‘Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?’ Petrus antwoordde: Gij zijt Christus.’ Maar Hij verbood hun nadrukkelijk iemand hierover te spreken. Daarop begon Hij hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de Schriftgeleerden verworpen moest worden, maar dat Hij, na ter dood te zijn gebracht, drie dagen later zou verrijzen. Hij sprak deze woorden zonder terughoudendheid. Toen nam Petrus Jezus terzijde en begon Hem ernstig daarover te onderhouden. Maar zich omkerend keek Hij naar zijn leerlingen en voegde Petrus op strenge toon toe: ‘Ga weg, satan, terug!, want gij laat u leiden door menselijke overwegingen en niet door wat God wil.’ Nadat Hij behalve zijn leerlingen ook het volk bij zich had laten komen, sprak Hij tot hen: ‘Wie mijn volgeling wil zijn moet Mij volgen door zichzelf te verloochenen en zijn kruis op te nemen. Want wie zijn leven wil redden zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van Mij en het Evangelie zal het redden.’

God in fragmenten

1 Koningen 17, 17-24

Gezien worden


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose