• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

26e Zondag door het jaar

zondag 27 september 2020

Liefde is ...

Bezinning bij de lezingen

We kennen ze wel, die wat humoristische tekeningen. Liefde is: samen de afwas doen, samen je kinderen troosten. Liefde is een te groot woord; er valt zoveel onder. Het gebod van liefde is zo algemeen dat het meteen ook ongevaarlijk wordt. Je kunt er bij weg zwijmelen in lichtblauwe dromen. Het daagt niet meer uit. Liefde moet telkens opnieuw worden waargemaakt. Elke nieuwe situatie is een nieuwe uitdaging. Liefde is: zorgdragen voor mensen, die niemand hebben die om hen geeft. Ze is: aan vreemdelingen een plaats geven, die we ook zelf graag zouden willen hebben. Liefde is ook: God een plaats geven in ons leven, tijd maken voor Hem, Hem zoeken. Ze is: weten, dat er steeds weer een naaste is, die aan ons gelijk is en door ons goed wil worden behandeld. Liefde is: stem geven aan wie niet wordt gehoord, je oor lenen voor de problemen van een ander, samen zwijgen, omdat je geen woorden vindt voor het leed dat iemand heeft getroffen. Liefde heb je niet; ze is niet te koop. Ze krijgt telkens een nieuw gezicht in elke nieuwe situatie, in elke andere mens. Ze is een eindeloze uitdaging om recht te doen aan God en aan de mensen.

Auteur: pater Wim Holterman osfs

Eerste lezing

Ezechiël 18, 25-28

Dit zegt de Heer: ‘Gij beweert : De weg van de Heer is niet recht! Huis van Israël, luister toch! Zou het werkelijk mijn weg zijn, die niet recht is? Zijn niet veeleer uw eigen wegen niet recht? Als een rechtvaardige zich van zijn rechtvaardigheid afkeert en kwaad gaat doen, dan zal hij daaraan sterven, sterven om het kwaad dat hij gedaan heeft. En als de boosdoener zich van zijn boze daden afkeert en gaat handelen naar rechtschapenheid en deugd, dan zal hij in leven blijven. Als hij tot inzicht komt en zich afkeert van zijn slechte daden, dan blijft hij zeker leven, dan zal hij niet sterven.’

Epistellezing

Filippenzen 2, 1-11

Broeders en zusters, als vermaning in Christus en liefdevolle bemoediging iets vermogen, als gemeenschap van Geest, als hartelijkheid en mededogen u iets zeggen, maakt dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid. Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf. Laat niemand alleen zijn eigen belangen behartigen, maar liever die van zijn naasten. Die gezindheid moet onder u heersen welke Christus Jezus bezielde. Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan een kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle namen is. Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde, en iedere tong zou belijden tot eer van God, de Vader: Jezus Christus is de Heer.

Evangelielezing

Mattheüs 21, 28-32

In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters en de oudsten van het volk: ‘Wat denkt ge van het volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard. Goed vader - antwoordde deze - maar hij deed het niet. Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde: Neen, ik wil niet; maar later kreeg hij spijt en ging toch. Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?’ Zij antwoordden: ‘De laatste’. Toen zei Jezus hun: ‘Voorwaar, Ik zeg u: de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen. Johannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid; toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs, nadat ge dit hadt gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken.’

 

God in fragmenten

1 Koningen 17, 17-24

Gezien worden


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose