• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

2e Zondag door het jaar

zondag 19 januari 2020

Weerloos als een lam

Bezinning bij de lezingen

Weerloos als een lam stond Hij op de bres voor vergeving en liefde. Hij speelde in op daden van goedheid. Hij liet zich niet klein krijgen als het ging om geluk van mensen. Daartoe is Hij gekomen :om Zoon van God te worden, vol liefde, zoals God zelf.

Weerloos als een lam ging Hij de weg van zichzelf geven. Hij schiep ruimte voor mensen. Daardoor kwam Hijzelf steeds meer in het nauw. Hij moest wel zijn leven geven zoals weleer in Egypte. Het bloed van het lam - gestreken aan de deurposten - was een waarborg voor leven, een begin van bevrijding. Daartoe is Hij gekomen: om te leven als Zoon van God, om te sterven en leven te geven.

Weerloos als een lam mogen wij zijn weg gaan. Hij ging ons voor in bevrijdend leven, in liefde geven, volop. Daartoe zijn ook wij geroepen: om Zoon van God te worden; even goed als Hij, weerloos en vredelievend, met hart voor mens en wereld.

Auteur: pater Wim Holterman osfs

Eerste lezing

Jesaja 49, 3.5-6

De Heer had mij gezegd: ‘Mijn dienaar zijt gij, Israël, door wie Ik mijn glorie ga vinden’. Van de moederschoot af had Hij mij tot zijn dienaar gevormd om Jakob terug te brengen naar Hem en Israël van de ondergang te redden. Ik sta bij de Heer in ere en mijn God is mijn sterkte. Thans echter heeft Hij gezegd: ‘Gij zijt niet alleen mijn dienaar om Jakobs stammen op te richten en de rest van Israël terug te brengen. Ik maak u nu ook tot een licht voor de heidenen, zodat mijn heil tot de grenzen der aarde zal gaan.’

Epistellezing

1 Korinthe 1, 1-3

Van Paulus, door Gods wil geroepen tot apostel van Christus Jezus, en van onze broeder Sóstenes aan de kerk Gods te Korinthe, aan hen die, geheiligd in Christus Jezus, tot een heilig leven zijn bestemd, samen met allen die allerwegen de naam aanroepen van Jezus Christus, hun Heer en de onze. Genade en vrede voor u vanwege God onze Vader en de Heer Jezus Christus!

Evangelielezing

Johannes 1, 29-34

In die tijd zag Johannes de Doper Jezus naar zich toekomen en zei: ‘Zie, het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Deze is het van wie ik zei: Achter mij komt een man die vóór mij is, want Hij was eerder dan ik. Ook ik kende Hem niet, maar opdat Hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom kwam ik met water dopen.’ Verder getuigde Johannes: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel zien neerdalen en Hij bleef op Hem rusten. Ook ik kende Hem niet, maar die mij gezonden had om met water te dopen, Hij had tot mij gesproken: Op wie gij de Geest zult zien neerdalen en blijven rusten, Hij is het die doopt met de heilige Geest. Ik heb het zelf gezien en ik heb getuigd: Deze is de Zoon van God.’

 

God in fragmenten

1 Koningen 17, 17-24

Gezien worden


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose