• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

5e zondag van Pasen

zondag 19 mei 2019

Liefde als kenmerk

Bezinning bij de lezingen

Een nieuw gebod geeft Jezus ons: een gebod van onderlinge liefde. Leven is meer dan eigenbelang, meer dan knusse gezelligheid. Het gaat verder dan romantiek en warme geborgenheid. Jezus beveelt ons aan om lief te hebben zoals Hij. Daar ligt zijn ideaal van het Rijk Gods. Er spreekt iets uit van onderlinge verbondenheid, van gezamenlijke verantwoordelijkheid, van verregaande solidariteit. Jezus geeft ons dat mee als een testament: daaraan moeten wij herkenbaar zijn. We mogen ons leven toetsen aan het Zijne. Hij gaf zichzelf weg voor andermans geluk. Zijn boodschap was er een van vrede voor alle mensen van goede wil. Liefde voor de minste loopt als een rode draad door zijn leven. Als geen ander laat Hij zien, dat God een andere naam voor liefde is. Vandaar zijn oproep aan ons. Als leerlingen van Hem dienen wij goddelijke mensen te zijn met liefde als kenmerk.

Auteur: pater Wim Holterman osfs

Eerste lezing

Handelingen 14, 21-27

In die dagen keerden Paulus en Barnabas terug naar Lystra, Ikonium en Antiochië. Daar bevestigden zij de leerlingen in hun goede gesteldheid, spoorden hen aan in het geloof te volharden en zeiden dat zij door vele kwellingen het Rijk Gods moeten binnengaan. In elke gemeente stelden zij na gebed en vasten oudsten voor hen aan, en vertrouwden hen toe aan de Heer in wie zij nu geloofden. Zij reisden door Pisidië naar Pamfylië, predikten het woord in Perge en bereikten Attalia. Daar gingen ze scheep naar Antiochië vanwaar zij, aan Gods genade toevertrouwd, vertrokken waren naar het werk dat zij volbracht hadden. Na hun aankomst riepen zij de gemeente bijeen en vertelden alles wat God met hun medewerking tot stand had gebracht en hoe Hij voor de heidenen de poort van het geloof had geopend.

Epistellezing

Apocalyps 21, 1-5a

Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde; de eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. En ik zag de heilige Stad, het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdalen, schoon als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon: ‘Zie hier Gods woning onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en Hij, God-met-hen, zal hun God zijn. En Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal niet meer zijn; geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn want al het oude is voorbij.’ En Hij die op de troon is gezeten sprak: ‘Zie, Ik maak alles nieuw’.

Evangelielezing

Johannes13, 31-33a.34-35

In die tijd zei Jezus tot de leerlingen: ‘Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem. Als God in Hem verheerlijkt is, zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken, ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken. Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn. Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben; zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart.’

 

 

God in fragmenten

1 Koningen 17, 17-24

Gezien worden


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose