• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

2e zondag van de Veertigdagentijd

zondag 28 februari 2021

Hij is het!

Bezinning bij de lezingen

Het evangelie vertelt ons over Jezus op de berg. Hij is er als de nieuwe Mozes, die richting geeft aan mensen. Bij Elia is Hij in goed gezelschap, want Hij kondigt redding en bevrijding aan. Boven op de berg staat Jezus, geworteld in de historie van zijn volk. Hij is Gods welbeminde. Dat wel, maar niet alleen daarboven. Zijn weg gaat bergafwaarts, richting Jeruzalem. Zijn witte kleren wijzen al naar zijn kleed dat wordt verloot. Het helle licht zal veranderen in de duisternis van Goede Vrijdag.

Hij is het: Gods welbeminde. Hij is het: de Mensenzoon, die het lijden niet uit de weg kon gaan. Van Godswege daalt Hij af naar mensen die lijden aan het leven. Hij is solidair, helemaal. Hij gaat naar beneden, naar mensen. Daartoe is Hij geroepen. Een nieuwe berg ligt in het verschiet: Golgota, waar opnieuw van Hem zal worden gezegd: Hij is werkelijk de Zoon van God. Hij is het, omdat Hij Zijn weg is gegaan: de weg door het dal van het leven, de weg van solidariteit en volgehouden liefde. Op de eerste berg krijgt Hij zijn opdracht mee, op de laatste geeft Hij zijn geest aan ons mee om bergafwaarts te leven in dienst van mensen en van God.

Auteur: pater Wim Holterman osfs

Eerste lezing

Genesis 22, 1-2.9a.10-13.15-18

In die dagen gebeurde het dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tot hem: ‘Abraham’. En hij antwoordde: ‘Hier ben ik’. Hij zei: ‘Ga met Isaak, uw enige zoon, die gij liefhebt, naar het land van de Moria en draag hem, daar op de berg die ik u zal aanwijzen als brandoffer op’. Toen zij de plaats bereikt hadden die God hen had aangewezen bouwde Abraham daar een altaar, stapelde er het hout op, bond zijn zoon Isaak vast en legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen Abraham echter zijn hand uitstak naar het mes om daarmee zijn zoon de keel af te snijden, riep de engel van de Heer hem van uit de hemel toe: ‘Abraham, Abraham!’ En hij antwoordde: ‘Hier ben ik’. Hij zei: ‘Raak de jongen met geen vinger aan en doe hem niets! Ik weet nu dat gij God vreest want gij hebt mij uw enige zoon niet willen onthouden.’ Abraham keek om zich heen en bemerkte een ram, die met zijn horens in het struikgewas vastzat. Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op, in plaats van zijn zoon. Toen riep de engel van de Heer voor de tweede maal uit de hemel tot Abraham en zei: ‘Bij mijzelf heb ik gezworen - spreekt de Heer - omdat gij dit gedaan hebt en mij uw eigen zoon niet hebt onthouden, daarom zal ik u overvloedig zegenen en uw nakomelingen talrijker maken dan de sterren aan de hemel en de zandkorrels op het strand van de zee. Uw nakomelingen zullen de poort van hun vijand bezitten. Door uw nakomelingen komt zegen over alle volken van de aarde omdat gij naar mij hebt geluisterd.’

even heeft. De wateren zullen nooit meer zwellen tot een vloed om al wat leeft te verdelgen.’

Epistellezing

Romeinen 8, 31b-34

Broeders en zusters, indien God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard: voor ons allen heeft Hij Hem overgeleverd. En zou Hij ons na zulk een gave ook niet al het andere schenken? Wie zal Gods uitverkorenen aanklagen? God die rechtvaardigt? Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus misschien, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en die, gezeten aan Gods rechterhand, onze zaak bepleit?

Evangelielezing

Marcus 9, 2-10

In die tijd nam Jezus Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee en bracht hen boven op een hoge berg waar zij geheel alleen waren. Hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd: zijn kleed werd glanzend en zo wit als geen bleker ter wereld maken kan. Elia verscheen hun samen met Mozes en zij onderhielden zich met Jezus. Petrus nam het woord en zei tot Jezus: ‘Rabbi, het is goed dat we hier zijn. Laten we drie tenten bouwen, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia.’ Hij wist niet goed wat hij zei, want ze waren allen geheel verbluft. Een wolk kwam hen overschaduwen en uit die wolk klonk een stem: ‘Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar Hem’. Toen ze rondkeken, zagen ze plotseling niemand anders bij hen dan alleen Jezus. Onder het afdalen van de berg verbood Jezus hun aan iemand te vertellen wat ze gezien hadden voordat de Mensenzoon uit de doden zou zijn opgestaan. Zij hielden het inderdaad voor zich, al vroegen zij zich onder elkaar af wat dat opstaan uit de doden mocht betekenen.

 

God in fragmenten

1 Koningen 17, 17-24

Gezien worden


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose