• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Paulus Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Stampersgat
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Heilige Drie-Eenheid

zondag 27 mei 2018

Een God met vele gezichten

Bezinning bij de lezingen

Zolang er mensen zijn is er nagedacht over God. Elk mens probeert zich een beeld van God te vormen. Wie God ‘Vader’ noemt denkt aan zijn eigen vader. Wie Hem ontdekt in de natuur zal God ervaren als een zachte bries. Maar soms is Hij als een storm, die door je leven raast. In de Bijbel wordt God gezien als een lichtende wolk, dan weer als een wrekende God, die het kwaad fel bestrijdt.

Ook in ons eigen leven spelen er verschillende Godsbeelden. We ervaren Hem als een Leven-brenger, maar soms ook als een Dooddoener. We noemen Hem goed als het ons goed gaat. Op andere ogenblikken heeft Hij geen gezicht, omdat we aan Hem voorbijgaan. Soms is Hij mijlenver van ons vandaag, dan weer heel intiem nabij, als een mantel om ons heen. Onze God heeft vele gezichten. We noemen Hem Vader, Zoon en Geest. Maar ook mogen we zoeken naar nieuwe namen . Want God wil voor ons altijd nieuw zijn, de Aanwezige in goede en in kwade dagen.

Auteur: pater Wim Holterman osfs

 

Eerste lezing

Deuteronomium 4, 32-34.39-40

Mozes sprak tot het volk en zei: ‘Ga de oude tijden maar na die u zijn voorafgegaan vanaf de dag dat God mensen op de aarde schiep. Kijk maar van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere: is er ooit zo iets groots gebeurd of is er ooit iets dergelijks gehoord? Heeft een volk ooit een God uit het vuur horen spreken zoals gij en daarbij het leven behouden? Of heeft ooit een God gepoogd uit een ander volk u te komen uitkiezen door beproevingen, door tekenen en wonderen, door oorlogen, met sterke hand en opgestoken arm, door grote, schrikwekkende daden, zoals de Heer uw God die voor uw ogen in Egypte heeft verricht? Erken dan heden en prent het in uw hart: de Heer is God in de hemel boven en op de aarde beneden; er is geen ander. Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef. Dan zult gij met uw kinderen gelukkig zijn en lang leven op de grond die de Heer uw God u voor altijd schenkt.’

 

Epistellezing

Romeinen 8, 14-17

Broeders en zusters, allen die zich laten leiden door de Geest van God zijn kinderen van God. De Geest die gij ontvangen hebt is er niet een van slaafsheid die u opnieuw vrees zou aanjagen. Gij hebt de geest van het kindschap ontvangen die ons doet uitroepen: ‘Abba, Vader!’ De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen zijn van God. Maar als wij kinderen zijn dan zijn wij ook erfgenamen, en wel erfgenamen van God, te samen met Christus, daar wij delen in zijn lijden om ook te delen in zijn verheerlijking.

 

Evangelielezing

Mattheüs 28, 16-20

In die tijd begaven de elf leerlingen zich naar Galilea, naar de berg die Jezus hun aangewezen had. Toen zij Hem zagen wierpen ze zich in aanbidding neer; sommigen echter twijfelden. Jezus trad nader en sprak tot hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb. Ziet, Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.’

 

God in fragmenten

1 Koningen 17, 17-24

Gezien worden


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose