• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Paulus Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Stampersgat
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Palmzondag van het lijden van de Heer

zondag 25 maart 2018

Kroon en kruis

Bezinning bij de lezingen

Met palmen wordt Jezus ingehaald als koning, als Messias. Hij wordt bejubeld als redder, als de langverwachte bevrijder. Maar het ‘hosanna’ is nog niet verstomd of het ‘kruisig hem’ klinkt door dezelfde straten, misschien wel uit dezelfde kelen. Hij lijkt meer koning als Hij het kruis op zich neemt. Hij is de Koning van de liefde, van zichzelf vergeten voor het geluk van anderen. Hij laat zijn grootheid zien, als Hij onverschrokken zijn levensideaal blijft volgen. Niet macht en geweld, maar volgehouden liefde is zijn levensdevies. Zo gaat Hij als een koninklijke held zijn dood tegemoet. Zijn rijk houdt echter stand als een ideaal voor ieder van ons. Zijn weg door Jeruzalem, gekroond met zijn kruis, mogen wij gaan in onze wereld terwille van vrede en liefde.

Auteur: pater Wim Holterman osfs


Eerste lezing

Jesaja 50, 4 – 7

God de Heer heeft mij de gave van het woord geschonken: ik versta het de ontmoedigden moed in te spreken. Elke morgen spreekt Hij zijn woord, elke morgen richt Hij het woord tot mij en ik luister met volle overgave. God de Heer heeft tot mij gesproken en ik heb mij niet verzet, ik ben niet teruggedeinsd. Mijn rug bood ik aan wie mij sloegen, mijn wangen aan wie mij de baard uitrukten, en mijn gezicht heb ik niet afgewend van wie mij smaadden en mij bespuwden. God de Heer zal mij helpen: daarom zal ik niet beschaamd staan en ik zal geen spier vertrekken. Ja, ik weet dat ik niet te schande zal worden.

 

Epistellezing

Filippenzen 2, 6 – 11

Broeders en zusters,
Hij, die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden En als mens verschenen heeft Hij zich vernederd door gehoorzaam te worden tot de dood, tot de dood aan het kruis. Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam verleend die boven alle namen is. Opdat bij het noemen van zijn naam zich iedere knie zou buigen in de hemel, op aarde en onder de aarde; en iedere tong zou belijden tot eer van God de Vader: Jezus Christus is de Heer.

 

Evangelielezing

Marcus 11, 1 – 10

Jezus ging met zijn leerlingen naar Jeruzalem toe. Ze kwamen in de omgeving van Betfage en Betanië op de Olijfberg. Toen stuurde Hij twee van zijn leerlingen op weg met de opdracht: ‘Gaat naar het dorp daar vóór je. Wanneer je er binnenkomt is het eerste wat je zult vinden een veulen. Het is vastgebonden. Nog nooit heeft iemand erop gezeten. Maak het los en breng het hier. En als iemand je de opmerking maakt: Wat doe je daar?, geef dan het antwoord: De Heer heeft het nodig, maar Hij stuurt het gauw weer terug.’ Ze gingen op weg en vonden een veulen. Het was vastgebonden aan een deur buiten op straat. Zij maakten het los. Maar sommige mensen die daar in de buurt stonden, riepen tegen hen: ‘Wat doen jullie daar, om zomaar het veulen los te maken?’ Ze gaven het antwoord dat Jezus hun had gezegd. De mensen lieten hen toen met rust. Ze brachten het veulen bij Jezus. Ze legden er hun mantels overheen. Jezus ging erop zitten. Veel mensen legden hun mantels breeduit op de weg. Anderen bedekten de weg met groene takken die ze in het veld hadden gekapt. De mensen die om Hem heen drongen, jubelden: ‘Hosanna! Gezegend die komt in de naam van de Heer. Geprezen het koninkrijk van onze Vader David, dat komt. Hosanna in den hoge!’

 

 

God in fragmenten

1 Koningen 17, 17-24

Gezien worden


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose