• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

29e Zondag door het jaar

zondag 17 oktober 2021

Dienaar van allen zijn

Bezinning bij de lezingen

Het evangelie liegt er niet om. Als volgeling moet je dienaar zijn: eerste kun je alleen maar worden

als je de moed hebt om de laatste te zijn. Je hebt geen recht op een vooraanstaande plaats. Volgeling zijn is geen erebaantje. Het is eerder de weg van het kruis gaan. De weg van Jezus zet de wereld op z’n kop. Dienstbaarheid en solidariteit met de minsten staat het hoogst aangeschreven. Eigenbelang, winstbejag: daar is geen plaats voor. Jezus leeft het heel duidelijk voor: Hij gaat de weg van alle zaad, de weg van sterven om te leven. Hij leefde om zijn leven door te geven aan anderen. Hij stierf om anderen het leven te schenken.

Ook aan ons wordt die vraag gesteld: wil je solidair zijn, wil je je leven in dienst stellen van hen voor wie het geen leven is? Heb je de moed om mens voor mensen te zijn? Het is een uitnodiging die alles van ons vraagt, misschien we te veel. En toch is het de moeite waard er op in te gaan. Want worden wij niet gelukkiger naarmate wij anderen gelukkiger maken. Worden wij niet meer mens in zoverre wij anderen meer mens laten zijn? Dienaar zijn van allen: het vraagt alles van ons, maar het geeft ons ook alles om echt mens te zijn.

Auteur: pater Wim Holterman osfs

Eerste lezing

Jesaja 53, 10-11

De Heer heeft besloten zijn dienaar te vernederen en hem te doen lijden. Waarlijk, hij gaf zijn leven als zoenoffer maar hij zal een nageslacht zien en het raadsbesluit van de Heer komt door hem tot vervulling. Na zijn lijden zal hij het licht zien en verzadigd worden. Door zijn zwoegen zal mijn rechtvaardige dienaar velen rechtvaardigen. Hij zal zich belasten met hun fouten.

.

Epistellezing

Hebreeën 4, 14-16

Broeders en zusters, nu wij een verheven hogepriester hebben, een die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, nu moeten wij vasthouden aan onze belijdenis. Want wij hebben een hogepriester die in staat is mee te voelen met onze zwakheden. Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de zonde. Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade, om barmhartigheid en genade te verkrijgen en tijdige hulp.

Evangelielezing

Marcus 10, 35-45

Toen kwamen Jakobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, naar Jezus toe en zeiden: ‘Meester, wij willen dat U voor ons doet wat wij U vragen’. Hij antwoordde hun: ‘Wat wilt ge dan dat Ik voor u doe?’ Zij zeiden Hem: ‘Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter- en de ander aan uw linkerhand moge zitten’. Maar Jezus zei hun: ‘Ge weet niet wat ge vraagt. Zijt ge in staat de beker te drinken die Ik drink en met het doopsel gedoopt te worden waarmee Ik gedoopt word?’ Zij antwoordden Hem: ‘Ja, dat kunnen wij’. ‘Inderdaad’, gaf Jezus toe. ‘de beker die Ik drink zult gij drinken, en met het doopsel waarmee Ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden; maar het is niet aan Mij u te doen zitten aan mijn rechter- of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie dit is bereid.’ Toen de tien anderen dit hoorden werden ze kwaad op Jakobus en Johannes. Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen: ‘Gij weet dat zij die als heersers der volkeren gelden hen met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn. Wie onder u groot wil worden moet dienaar van u zijn, en wie onder u de eerste wil zijn moet aller slaaf wezen, want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven als losprijs voor velen.’


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose