• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Paulus Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Stampersgat
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

29e Zondag door het jaar

zondag 22 oktober 2017

God is de Heer, de enige

Bezinning bij de lezingen

Geloven in God is een keuze maken. Je kunt er niet mee marchanderen. Daarom zegt Jezus onomwonden: ‘Geef maar aan de keizer terug, wat hem toekom’. Daarmee gaat Hij radicaal staan in het geloven van Israël. Hij wijst de goddelijke verering, die de keizer vroeg, af. God heeft maar één beeld en dat is de mens. Zo heeft Hij hem geschapen: ‘naar zijn beeld en gelijkenis’. Ieder van ons is zo beeld van God: enig en onvervangbaar, maar ook met een eigen verantwoordelijkheid. Geloven in God als de enige wil zeggen, dat wij ons met Hem verbonden voelen; dat wij zijn medeschepper zijn. Als zijn beeld en gelijkenis dragen we verantwoordelijkheid voor mens en wereld, voor geluk en vrede voor iedereen. Geloven in God als de enige daagt ons uit om ons helemaal in te zetten voor een hemel op aarde voor alle mensen van goede wil.

Auteur: pater Wim Holterman osfs


Eerste lezing

Jesaja 45, 1.4-6

Zo spreekt de Heer tot Cyrus, zijn gezalfde, die Hij bij zijn rechterhand heeft genomen om de volkeren voor hem neer te werpen, om koningen de gordels van de lenden te trekken, om deuren voor hem open te stoten en geen poort gesloten te laten: ‘Het was omwille van mijn dienaar Jakob en om Israël, mijn uitverkorene, dat Ik u bij uw naam heb geroepen en u een eretitel heb gegeven, alhoewel gij Mij niet kende. Ik ben de Heer, en niemand anders! Buiten Mij is er geen God. Ik heb u omgord zonder dat gij Mij kende, zodat allen het nu kunnen weten, die van het oosten en die van het westen. Ik ben de Heer, en niemand anders!’

 

Epistellezing

Tessalonicenzen 1, 1-5b

Van Paulus, Silvánus en Timóteus aan de christengemeente van Tessalonica, die is in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade voor u en vrede! Wij zeggen God dank voor u allen, telkens wanneer wij uw naam noemen in onze gebeden. Onophoudelijk gedenken wij voor het aanschijn van God, onze Vader, uw werkdadig geloof, uw onvermoeibare liefde en uw standvastige hoop op onze Heer Jezus Christus. Wij weten, broeders en zusters, dat God u liefheeft en dat gij door Hem zijt uitverkoren, want wij hebben u het evangelie verkondigd, niet alleen met woorden, maar met kracht en heilige Geest, en volle overtuiging.

 

Evangelielezing

Mattheüs 22, 15-21

In die tijd gingen de Farizeeën onder elkaar beraadslagen hoe ze Jezus in zijn eigen woorden konden vangen. Zij stuurden hun leerlingen met de Herodianen op Hem af met de vraag: ‘Meester, wij weten dat Gij oprecht zijt en de weg van God in oprechtheid leert; Gij stoort U aan niemand, want Gij ziet de mensen niet naar de ogen. Zeg ons daarom: Wat dunkt U, is het geoorloofd belasting te betalen aan de keizer of niet?’ Maar Jezus doorzag hun valsheid en zei: ‘Waarom probeert gij Mij te vangen, gij huichelaars? Laat Mij de belastingmunt eens zien.’ Zij hielden Hem een geldstuk voor. Hij vroeg hun: ‘Van wie is deze beeldenaar en het opschrift?’ Zij antwoordden: ‘Van de keizer’. Daarop sprak Hij tot hen: ‘Geeft dan aan de keizer wat de keizer toekomt en aan God wat God toekomt’.

 

 

God in fragmenten

1 Koningen 17, 17-24


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose