• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Paulus Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Stampersgat
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

3e zondag van de Advent

zondag 17 december 2017

Getuigen van het licht

Bezinning bij de lezingen

Een man, bijgenaamd de Doper, staat aan de oever van de Jordaan. Een profeet, die de weg wijst naar een nieuw beloofd land. Opnieuw moet zijn volk door het water heen trekken. De Doper dompelt mensen onder tot een nieuw bestaan. Hij haalt hen door het duister en zegt nieuw licht aan. In woord en in daad getuigt hij, dat leven in Gods licht nieuw perspectief biedt. Hijzelf is niet het licht, hij is eerder richtingwijzer. Hij doopt mensen om andere wegen te gaan: wegen van licht, van toekomst. Hij maakt als Godsgezant mensen attent op de Mens van God bij uitstek. Johannes getuigt van het licht, dat deze Mensenzoon uitstraalt en geeft aan wie in het duister is. Hij roept op om naar Hem uit te zien; dat Hij niet langer een Onbekende, Onbeminde, is, maar een Licht, dat alle duisternis overwint. De Doper is daarvan de aanzegger: Johannes is zijn naam.

Auteur: pater Wim Holterman osfs


Eerste lezing

Jesaja, 61, 1-2a.10-11

De geest van de Heer God rust op Mij. Hij heeft Mij gezalfd om aan de armen de blijde boodschap te brengen. Hij heeft Mij gezonden om te genezen allen wier hart gebroken is, om de gevangenen vrijlating te melden, aan wie opgesloten zijn, vrijheid; om aan te kondigen het genadejaar van de Heer. Ik wil jubelen en juichen in de Heer. Mijn ziel wil zich verheugen in mijn God, want Hij heeft Mij bekleed met het kleed des heils en Mij de mantel der gerechtigheid omgehangen, als een bruidegom die zich het hoofd feestelijk omhult of als een bruid die zich met haar sieraden tooit. Want zoals de aarde haar vruchten voortbrengt en zoals een tuin het zaad laat rijpen, zo laat de Heer de gerechtigheid ontluiken en zijn glorie voor het oog der volken.

Epistellezing

1 Tessalonicenzen 5, 16-24

Broeders en zusters, weest altijd blij. Bidt zonder ophouden. Dankt God voor alles. Dit is het wat God van u verlangt in Christus Jezus. Blust de Geest niet uit: kleineert de profetische gaven niet, keurt alles, behoudt het goede. Houdt u verre van alle soort van kwaad. De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen: geest, ziel en lichaam moge ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Die u roept is getrouw. Hij zal zijn woord gestand doen.

 

Evangelielezing

Johannes, 1, 6-8.19-28

Er trad een mens op, een gezondene van God; zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het Licht opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het Licht, maar hij moest getuigen van het Licht. Dit dan is het getuigenis van Johannes, toen de Joden uit Jeruzalem priesters en levieten naar hem toezonden om hem te vragen: ‘Wie zijt gij?’ Daarop verklaarde hij zonder enig voorbehoud en met grote stelligheid: ‘Ik ben de Messias niet’. Zij vroegen hem: ‘Wat dan? Zijt gij Elia?’ Hij zei: ‘Dat ben ik niet’. ‘Zijt gij de profeet?’ Hij antwoordde: ‘Neen’. Toen zeiden zij hem: ‘Wie zijt gij dan? Wij moeten toch een antwoord geven aan degenen die ons gestuurd hebben. Wat zegt gij over uzelf?’ Hij sprak: ‘Ik ben: zoals de profeet Jesaja het uitdrukt, de stem van iemand die roept in de woestijn: Maakt de weg recht voor de Heer!’ De afgezanten waren uit de kring van de Farizeeën. Zij vroegen hem: ‘Wat doopt gij dan als gij de Messias niet zijt, noch Elia, noch de profeet?’ Johannes antwoordde hun: ‘Ik doop met water maar onder u staat Hij die gij niet kent, Hij die na mij komt, ik ben niet waardig de riem van zijn sandalen los te maken’. Dit gebeurde te Betanië, aan de overkant van de Jordaan waar Johannes aan het dopen was.

 

 

 

God in fragmenten

1 Koningen 17, 17-24

Gezien worden


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose