• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Paaszondag

zondag 12 april 2020

Gegeven leven

Bezinning bij de lezingen

Pasen is het feest van het lege graf. Mensen gaan er naar op weg. Ze vinden een weggerolde steen. Er is de paniek van grafschennis. Wat er nog over is: wat doeken, attributen van de dood. Een leerling ziet daardoor heen. Hij komt tot een nieuw gelovig vertrouwen. De dood is niet het absolute einde. Jezus heeft op Goede Vrijdag niet voor niets zijn geest gegeven. Die geest is dezelfde, die ook orde bracht in de chaos van het begin. Door de dood van Jezus heen wordt er nieuw leven gegeven, begint er een nieuwe schepping. En wij mogen zien: leven is sterker dan de dood, wij mogen leven in de ruimte van Gods liefde. Niet alleen later en 'over de horizon', maar ook hier en nu. Zoals het leven ons is gegeven, zo mogen we zelf leven-gevend zijn. Geloven in Pasen is medeschepper worden van een nieuw paradijs, van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het leven is ons gegeven; wij mogen het doorgeven.

Auteur: pater Wim Holterman osfs

Eerste lezing

Handelingen 10, 34a.37-43

In die tijd nam Petrus het woord en sprak: ‘Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus van Nazareth zijn optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte, en hoe God Hem gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen, die onder de dwingelandij van de duivel stonden, want God was met Hem. En wij getuigen van alles wat Hij in het land van de Joden en in Jeruzalem gedaan heeft. Hem hebben ze aan het kruishout geslagen en vermoord. God heeft Hem echter op de derde dag doen opstaan en laten verschijnen, niet aan het hele volk, maar aan de getuigen die door God tevoren waren uitgekozen, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben nadat Hij uit de doden was opgestaan. Hij gaf ons de opdracht aan het volk te prediken en te getuigen dat Hij de door God aangestelde rechter is over levenden en doden. Van Hem leggen alle profeten de getuigenis af, dat ieder die in Hem gelooft, door zijn naam vergiffenis van zonden verkrijgt.’

Epistellezing

Kolossenzen 3, 1-4

Broeders en zusters, als gij dan met Christus ten leven zijt gewekt, zoekt wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand Gods. Zint op het hemelse, niet op het aardse. Gij zijt immers gestorven en uw leven is nu met Christus verborgen in God. Christus is uw leven, en wanneer Hij verschijnt zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

Evangelielezing

Mattheüs 28, 1-10

Na de sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling ontstond er een hevige aardbeving en een engel van de Heer daalde uit de hemel, kwam naderbij, rolde de steen weg en zette zich daarop neer. Hij straalde als een bliksemschicht en zijn kleed was wit als sneeuw. De bewakers begonnen van schrik voor hem te beven en het leven scheen uit hen geweken. De engel sprak de vrouwen aan en zei: ‘Gij behoeft niet bevreesd te zijn; ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde. Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft. Komt zien naar de plaats waar Hij gelegen heeft. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen: Hij is verrezen van de doden en nu gaat Hij u voor naar Galilea: daar zult gij Hem zien. Dat had ik u te zeggen.’ Terstond gingen zij weg van het graf, met vrees en grote vreugde, en zij haastten zich het nieuws aan zijn leerlingen over te brengen. En zie, Jezus kwam hen tegemoet en zei: ‘Weest gegroet’. Zij traden op Hem toe, omklemden zijn voeten en aanbaden Hem. Toen sprak Jezus tot hen: ‘Weest niet bevreesd. Gaat aan mijn broeders de boodschap brengen dat zij naar Galilea moeten gaan en daar zullen zij Mij zien.’

God in fragmenten

1 Koningen 17, 17-24

Gezien worden


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose