• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Regelmatig wordt aan ons gevraagd wat de grootste prioriteit is als het gaat om de toekomst van de parochie, de kerk of het christelijk geloof. Steevast is een van de meest gegeven antwoorden: ‘de jongeren erbij betrekken’. Ik hoor het in onze tijd als het gaat over de ‘missionaire parochie’, maar eerlijk gezegd hoorde ik hetzelfde geluid dertig jaar geleden ook al.

Vieringen deze week

woensdag, 30 september
12.00Oudenbosch - Basiliek - Oecumenisch Gebed
 
zaterdag, 3 oktober
17.00Bosschenhoofd - H.Hart - Woord en Communie
 
zondag, 4 oktober
9.30Hoeven - St. Jan de Doper - Woord en Communie
9.30Oud Gastel - H. Laurentius - Eucharistie
11.00Oudenbosch - Basiliek - Eucharistie

Overzicht van alle vieringenLaatste Parochieblad
Parochieblad September 2020
September 2020

eerdere edities
Afscheid dameskoor Hoeven
gepubliceerd: donderdag, 10 september 2020
In janu­ari 1962 werd in Hoeven het Dames­koor opgericht voor de ver­zor­ging van de rouw- en trouw­diensten en de jubileum-vie­rin­gen in de pa­ro­chie. Tot die tijd wer­den deze diensten steeds ver­zorgd door een mannen­koor, maar zij waren niet meer in staat om op werk­da­gen de gezongen diensten te ver­zorgen.
Start online ALPHA-CURSUS
is een online Alpha Cursus iets voor jou?
gepubliceerd: zondag, 9 augustus 2020
Heb je vragen over de zin van je leven, over je geloof, of over wie Jezus voor je is? Wil je ook luis­te­ren naar hoe andere mensen geloven, bid­den en God zoeken? Wil je leren je geloof ook vanuit je hart te gaan ervaren? Heb je moeite om met andere mensen, of met je kin­de­ren en klein­kin­de­ren die willen weten waarom jij gelooft, dat ook vanuit je hart onder woor­den te brengen? En wil je de cursus vanuit je huis kunnen volgen? Dan is de online Alpha-cursus echt iets voor jou! Je hebt een com­puter, laptop of tablet nodig met camera en een goede internetverbin­ding
Geloofsfeest voor kinderen
zaterdag 4 juli van 9.30 uur tot 12.30 uur
gepubliceerd: maandag, 22 juni 2020
Alle kin­de­ren van 7 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom om mee te doen aan het online Geloofs­feest voor kin­de­ren op zater­dag 4 juli. Het Geloofs­feest is van 9.30 uur tot 12.30 uur en je bent meer buiten dan dat je binnen achter je laptop zit. Met theater, liedjes en opdrachten ga je het verhaal van Jezus die in de storm zat helemaal meemaken. Hij was niet bang na­tuur­lijk, maar zijn leer­lin­gen wel. Vooraf krijg je en­ve­lop­pen thuis­ge­stuurd die je tij­dens het Geloofs­feest mag openmaken.
Vieren op anderhalve meter
Vanaf 4 juli weer naar de kerk
gepubliceerd: donderdag, 18 juni 2020
Op basis van de richtlijnen van het RIVM en van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is het weer toe­ge­staan om samen te komen voor het vieren van de zon­dagsliturgie. Het gaat dus om de vie­rin­gen in het week­ein­de: op zater­dag om 17.00 uur in Bosschen­hoofd, op zon­dag om 09.30 uur in Hoeven en Oud Gastel en om 11.00 uur in Ouden­bosch. Vie­rin­gen door de week in de Clemens­ka­pel en de Paulus­ka­pel zijn voorlopig nog niet moge­lijk. We beginnen weer vanaf het week­ein­de van 4 en 5 juli, maar aan uw aanwe­zig­heid zijn voor­waar­den verbon­den.
Autozegening Hoeven
Zaterdag 4 juli 2020 van 14.00 tot 16.00 uur
gepubliceerd: donderdag, 11 juni 2020
Het is in Hoeven een goede gewoonte om in het eerste weekend van juli de auto te laten zegenen. Als weg­ge­bruiker wor­den we nog eens op een speciale manier gewezen op onze mentale hou­ding en op ons gedrag in het verkeer, Vandaar dat men in deze tijd de auto­ze­gening moet zien als een moment van be­zin­ning op het grote aantal verkeerson­ge­vallen dat zich nog jaar­lijks voordoet. 
Vieringen worden hervat
gepubliceerd: maandag, 8 juni 2020
Als de omstan­dig­he­den het toelaten en zich geen on­ver­wachte ont­wik­ke­lingen voordoen zal het vanaf zater­dag 4 juli in het week­ein­de weer zijn toe­ge­staan om liturgie te vieren in onze kerken. De vie­rin­gen zullen voorlopig door maximaal 100 kerk­gan­gers kunnen wor­den bijgewoond.
Online bijeenkomsten over het Bijbelboek Handelingen
gepubliceerd: maandag, 18 mei 2020
In deze bij­zon­dere tijd tussen Pasen en Pink­ste­ren nodigt het Sint Fran­cis­cus­cen­trum u uit voor drie online bij­een­komsten over het boek Han­de­lin­gen van de Apos­te­len. Dit boek wordt in de Paas­tijd gelezen. Gedreven door de Geest ver­kon­di­gen de leer­lin­gen van Christus het evan­ge­lie
Hulp aan vluchtelingen in Griekenland
Oproep tot financiƫle ondersteuning in het kader van Moederdag
gepubliceerd: vrijdag, 8 mei 2020
De Neder­landse bis­schop­pen hebben een dringende oproep ont­van­gen van Caritas Athene om te helpen bij de ver­zor­ging van de tal­loze vluch­te­lingen. Velen van hen zijn kin­de­ren en een groot deel zit vast in kampen in Griekenland. De corona­cri­sis heeft de situatie van deze mensen nog moei­lijker gemaakt dan ze al was. Namens de Kerk staat Caritas Athene hen zo goed moge­lijk bij door het bie­den van onderdak, maaltij­den en kle­ding. Daar­mee wordt concrete hulp gebo­den en een blijk gegeven van liefde­volle aan­dacht in omstan­dig­he­den die voor vele vluch­te­lingen uit­zichtloos lijken.
Mariakapel in Hoeven
gepubliceerd: zaterdag, 2 mei 2020
Gedurende de mei­maand is in de kerk van St. Jan de Doper in Hoeven in het por­taal van de kerk een Maria­beeld geplaatst. Deze voor ie­der­een ge­mak­ke­lijk toe­gan­ke­lijke ruimte biedt in deze moei­lijke tij­den een extra gelegen­heid tot gebed en be­zin­ning en uite­raard om een kaarsje aan te steken bij Maria. Wees welkom.
Livestream zondagsviering in de Basiliek
gepubliceerd: zaterdag, 2 mei 2020
Vanaf zon­dag 3 mei wordt in de Basiliek in Ouden­bosch de moge­lijk­heid gebo­den om de vie­ring die vanuit de kerk van de Heilige Jacobus in Fijnaart via internet wordt uitgezon­den bij te wonen.


zondag, 26 april 2020Laurentiuskerk dagelijks geopend.
maandag, 6 april 2020Palmtakjes
vrijdag, 3 april 2020Paasbrief Bischop Liesen
vrijdag, 27 maart 2020 Live-stream Goede Week en Pasen
vrijdag, 27 maart 202024 Uur voor de Heer
dinsdag, 17 maart 2020Klokken van hoop
zaterdag, 14 maart 2020Live-stream eucharistieviering
vrijdag, 13 maart 2020ALLE VIERINGEN IN DE KERKEN VERVALLEN
vrijdag, 13 maart 2020LAATSTE NIEUWS omtrent het Coronavirus
vrijdag, 13 maart 2020Annulering Stille Omgang Amsterdam

meer berichten vindt u in het archief

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose