• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

‘Wat hoor ik nou? Heeft Peter het nu al bij ons gezien?’ Misschien heeft u dat wel even gedacht toen u hoorde over mijn vertrek. Nee, ik had het nog lang niet gezien. Integendeel. Ik keek uit naar de opname van de Franciscusfilm in Zevenbergschen Hoek. Ik keek uit naar de Kerstfilm in de Bernardusparochie, die niet door kon gaan omdat ik zelf corona kreeg. Ik keek er ook naar uit om met het bisdom verder te gaan om contacten met scholen nieuw leven in te blazen. Genoeg schooldeuren blijken gemakkelijk open te gaan.

Vieringen deze week

zaterdag, 17 april
17.00Bosschenhoofd - H.Hart - Eucharistie
 
zondag, 18 april
9.30Oud Gastel - H. Laurentius - Eucharistie
9.30Hoeven - St. Jan de Doper - Woord en Communie
11.00Oudenbosch - Basiliek - Livestream-Eucharistie

Overzicht van alle vieringenLaatste Parochieblad
Parochieblad Januari 2021
Januari 2021

eerdere edities
Bereikbaarheid pastorie Oudenbosch
gepubliceerd: woensdag, 14 april 2021
In ver­band met ziekte van pastoor Maickel Prasing is de pastorie in Ouden­bosch tij­de­lijk gesloten en ook tele­fo­nisch min­der bereik­baar. U kunt in alle gevallen, ook voor het aanmel­den voor de vie­rin­gen, contact opnemen met team­assis­tent Eric Roovers, 06 16 54 08 40.
Paastuin basiliek
Symboliek Paastuin
gepubliceerd: maandag, 12 april 2021
Brood, wijn en druiven: Het Laatste Avondmaal, waar Jezus de sacra­menten van Pries­ter­schap en de Eucha­ris­tie instelde. Haan: Jezus zegt tot Petrus "voordat de haan kraait zul jij mij driemaal verloochenen. Doornen kroon en spijkers: Marteling, geseling en kruis­dood Dobbel­ste­nen: Om de man­tel van Jezus werd gedobbeld en de kleren wer­den ver­scheurd en ver­deeld onde de soldaten. Bijbel: Het heilige boek van chris­te­nen. Verdorde tak buxus: Met aswoens­dag wor­den die verbrand en ... Lauriertak en buxustak: Roem, glorie, eer en over­win­ning Judasopen­ning: Judas verraad Jezus voor 30 zilverlingen. 5 rode rozen: 5 won­den van Jezus. Witte roos: Onvoor­waar­de­lijke liefde, Jezus stierf voor ons aan het kruis, puur­heid, licht en hoop
Livestream Chrismamis
woensdag 31 maart 2021
gepubliceerd: vrijdag, 12 maart 2021
In de Goede Week wor­den ieder jaar de heilige oliën gewijd: de cate­chu­me­nenolie voor wie wor­den voor­be­reid op de doop, de ziekenolie voor het toedienen van de zie­ken­zal­ving en het chrisma voor de dopelingen en de vor­me­lin­gen. Deze wij­ding wordt gedaan door de bis­schop tij­dens de chrismamis, waarin de aanwe­zige pries­ters tevens hun wij­dings­be­lof­te hernieuwen. 
Feest van de heilige Clemens
14 en 15 maart 2021
gepubliceerd: maandag, 8 maart 2021
Op 15 maart 1820 overleed in Wenen de heilige Clemens Maria Hofbauer na een leven waarin hij het evan­ge­lie heeft voorgeleefd. Vol geloof en Godsver­trouwen in tij­den van tegen­slagen en onoplos­ba­re levens­si­tua­ties was hij een voor­beeld voor velen om de hoop niet op te geven. Als patroon in hope­loze zaken wil hij ook voor ons een steun en toeverlaat zijn, een mens van goede raad bij wie ie­der­een welkom is. De Clemens­ka­pel in Bosschen­hoofd wordt nog dage­lijks bezocht om Clemens om raad te vragen wanneer het leven uit­zichtloos en vol zorgen is, juist in deze onzekere tij­den.
24 Uur voor de Heer
12-13 maart 2021
gepubliceerd: donderdag, 4 maart 2021
In de week voor de vierde zon­dag van de Veer­tig­da­gen­tijd wordt ook dit jaar ‘24 uur voor de Heer’ geor­ga­ni­seerd. Als onder­deel van de voor­be­rei­dings­tijd op Pasen bie­den pa­ro­chies vanaf vrij­dag 12 maart om 12.00 uur ’s mid­dags tot dezelfde tijd op zater­dag 13 maart de gelegen­heid voor aanbid­ding van het Aller­hei­ligst Sacra­ment, voor gebed en voor het ont­van­gen van het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning.
Kanselbericht
Bericht vanuit het pastoraal team en de parochiebesturen
gepubliceerd: zondag, 24 januari 2021
In het week­ein­de van 23 en 24 januari is tij­dens de vie­rin­gen in de Bernardus- en de Immanuel­paro­chie namens het pas­to­raal team en de besturen van beide pa­ro­chies de volgende mede­de­ling over de samen­stel­ling van het pas­to­raal team voor­ge­le­zen.
2e online ALPHA-CURSUS
Welkom bij de tweede online Alpha-cursus
gepubliceerd: woensdag, 6 januari 2021
Heb je vragen over de zin van je leven? En over de vraag hoe het geloof in God en zijn liefde voor elke mens je daarbij kan helpen? Wil je over je geloof ook met andere zoekende mensen praten en elkaar sti­mu­leren? Dan is Alpha echt iets voor jou. In een vriend­schap­pe­lijke sfeer is er alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en bele­ving te delen en vooral om naar elkaar te luis­te­ren. Dat kan óók nu, tij­dens de corona­cri­sis, maar dan online. Tijdens de eerste 0nline Alpha-cursus in het najaar bleek al dat de online Alpha cursus door de deel­ne­mers als ‘goed’ werd be­oor­deeld.
Hervatting vieringen vanaf 9 januari
Vieringen met parochianen wordt hervat
gepubliceerd: dinsdag, 29 december 2020
Vanaf het week­ein­de van 9 en 10 januari, waarin we het feest van de Doop van de Heer vieren, zullen de vie­rin­gen in onze kerken weer voor kerk­gan­gers toe­gan­ke­lijk zijn. Wel zijn de maat­regelen voor het bijwonen van een vie­ring onveran­derd van kracht. Dat betekent dat maximaal 30 personen aanwe­zig kunnen zijn.
Kerst vieren in de parochie
Mededeling over de vieringen
gepubliceerd: maandag, 21 december 2020
Nadat afgelopen maan­dag door de rege­ring een lockdown is inge­steld tot 19 januari volgend jaar en nadat de bis­schop­pen hun advies had­den gegeven is er overleg geweest over de voortgang van de vie­rin­gen in onze kerken. Pas­to­raal team, pa­ro­chie­besturen en pa­ro­chiekern­com­mis­sies waren zon­der meer van mening dat we de lockdown moeten res­pec­teren en de vie­rin­gen tij­dens de Kerst­da­gen niet moeten laten door­gaan. Ook wat betreft de andere vie­rin­gen in deze periode was in het alge­meen de reactie dat het beter zou zijn die niet te laten door­gaan. De uit­komst van het overleg is het besluit dat in ieder geval tot en met het week­ein­de van 2 en 3 januari alle vie­rin­gen vervallen. Over het door­gaan van de vie­rin­gen vanaf dat week­ein­de wordt op een later tijdstip een beslis­sing geno­men. De ko­men­de tijd gaan dus alleen de vie­rin­gen door in de kerken waarin een live­stream wordt ver­zorgd, dat wil zeggen in Fijnaart en in Ouden­bosch, maar van­zelf­spre­kend zon­der kerk­gan­gers. We nodigen u van harte uit om deze vie­rin­gen via de live­stream te volgen.
Kerstmis 2020
gepubliceerd: maandag, 21 december 2020
Het jaar 2020 heeft ons veel leed gebracht. We­reld­wijd wor­den velen getroffen door het corona­vi­rus. Velen hebben afscheid moeten nemen van een dier­ba­re, velen maken zich zorgen om het behoud van hun werk en inkomen, en even zovelen zien met lede ogen toe hoe hun bedrijf, hun levens­werk afstevent op een faillisse­ment. En nu, door het steeds weer toe­ne­mend aantal besmet­tingen, zit het land in een lockdown.


maandag, 21 december 2020Basiliek gesloten op de komende zon en feestdagen
dinsdag, 15 december 2020Doe mee aan de sterrentocht in Oud Gastel!
dinsdag, 8 december 2020Vieringen in de Basiliek live te volgen
dinsdag, 17 november 2020Red wednesday en oecumenische viering in de Basiliek
maandag, 16 november 2020Naar de kerk: meld u aan!
maandag, 16 november 2020Aangepaste maatregelen kerkbezoek
dinsdag, 3 november 2020Allerzielen 2020
maandag, 19 oktober 2020Rectificatie op brief Bisschop Liesen
zaterdag, 17 oktober 2020Brief Bisschop Liesen i.v.m. corona
vrijdag, 16 oktober 202075-jarig bestaan van de Verenigde Naties

meer berichten vindt u in het archief

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose