• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

‘Wat hoor ik nou? Heeft Peter het nu al bij ons gezien?’ Misschien heeft u dat wel even gedacht toen u hoorde over mijn vertrek. Nee, ik had het nog lang niet gezien. Integendeel. Ik keek uit naar de opname van de Franciscusfilm in Zevenbergschen Hoek. Ik keek uit naar de Kerstfilm in de Bernardusparochie, die niet door kon gaan omdat ik zelf corona kreeg. Ik keek er ook naar uit om met het bisdom verder te gaan om contacten met scholen nieuw leven in te blazen. Genoeg schooldeuren blijken gemakkelijk open te gaan.

Vieringen deze week

zaterdag, 27 februari
17.00Bosschenhoofd - H.Hart - Eucharistie
 
zondag, 28 februari
9.30Hoeven - St. Jan de Doper - Eucharistie
9.30Oud Gastel - H. Laurentius - Woord en Communie
11.00Oudenbosch - Basiliek - Livestream-Eucharistie

Overzicht van alle vieringenLaatste Parochieblad
Parochieblad December 2020
December 2020

eerdere edities
Kanselbericht
Bericht vanuit het pastoraal team en de parochiebesturen
gepubliceerd: zondag, 24 januari 2021
In het week­ein­de van 23 en 24 januari is tij­dens de vie­rin­gen in de Bernardus- en de Immanuel­paro­chie namens het pas­to­raal team en de besturen van beide pa­ro­chies de volgende mede­de­ling over de samen­stel­ling van het pas­to­raal team voor­ge­le­zen.
2e online ALPHA-CURSUS
Welkom bij de tweede online Alpha-cursus
gepubliceerd: woensdag, 6 januari 2021
Heb je vragen over de zin van je leven? En over de vraag hoe het geloof in God en zijn liefde voor elke mens je daarbij kan helpen? Wil je over je geloof ook met andere zoekende mensen praten en elkaar sti­mu­leren? Dan is Alpha echt iets voor jou. In een vriend­schap­pe­lijke sfeer is er alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en bele­ving te delen en vooral om naar elkaar te luis­te­ren. Dat kan óók nu, tij­dens de corona­cri­sis, maar dan online. Tijdens de eerste 0nline Alpha-cursus in het najaar bleek al dat de online Alpha cursus door de deel­ne­mers als ‘goed’ werd be­oor­deeld.
Hervatting vieringen vanaf 9 januari
Vieringen met parochianen wordt hervat
gepubliceerd: dinsdag, 29 december 2020
Vanaf het week­ein­de van 9 en 10 januari, waarin we het feest van de Doop van de Heer vieren, zullen de vie­rin­gen in onze kerken weer voor kerk­gan­gers toe­gan­ke­lijk zijn. Wel zijn de maat­regelen voor het bijwonen van een vie­ring onveran­derd van kracht. Dat betekent dat maximaal 30 personen aanwe­zig kunnen zijn.
Kerst vieren in de parochie
Mededeling over de vieringen
gepubliceerd: maandag, 21 december 2020
Nadat afgelopen maan­dag door de rege­ring een lockdown is inge­steld tot 19 januari volgend jaar en nadat de bis­schop­pen hun advies had­den gegeven is er overleg geweest over de voortgang van de vie­rin­gen in onze kerken. Pas­to­raal team, pa­ro­chie­besturen en pa­ro­chiekern­com­mis­sies waren zon­der meer van mening dat we de lockdown moeten res­pec­teren en de vie­rin­gen tij­dens de Kerst­da­gen niet moeten laten door­gaan. Ook wat betreft de andere vie­rin­gen in deze periode was in het alge­meen de reactie dat het beter zou zijn die niet te laten door­gaan. De uit­komst van het overleg is het besluit dat in ieder geval tot en met het week­ein­de van 2 en 3 januari alle vie­rin­gen vervallen. Over het door­gaan van de vie­rin­gen vanaf dat week­ein­de wordt op een later tijdstip een beslis­sing geno­men. De ko­men­de tijd gaan dus alleen de vie­rin­gen door in de kerken waarin een live­stream wordt ver­zorgd, dat wil zeggen in Fijnaart en in Ouden­bosch, maar van­zelf­spre­kend zon­der kerk­gan­gers. We nodigen u van harte uit om deze vie­rin­gen via de live­stream te volgen.
Kerstmis 2020
gepubliceerd: maandag, 21 december 2020
Het jaar 2020 heeft ons veel leed gebracht. We­reld­wijd wor­den velen getroffen door het corona­vi­rus. Velen hebben afscheid moeten nemen van een dier­ba­re, velen maken zich zorgen om het behoud van hun werk en inkomen, en even zovelen zien met lede ogen toe hoe hun bedrijf, hun levens­werk afstevent op een faillisse­ment. En nu, door het steeds weer toe­ne­mend aantal besmet­tingen, zit het land in een lockdown.
Basiliek gesloten op de komende zon en feestdagen
gepubliceerd: maandag, 21 december 2020
De basiliek is gesloten voor bezoekers op 25,26 en 27, de­cem­ber en ver­der op 1, 3 en 10 januari. De hier genoemde data zullen wij­zigen als de ont­wik­ke­lingen dit nood­za­ke­lijk maken. Wij hou­den u via deze site op de hoogte.
Doe mee aan de sterrentocht in Oud Gastel!
gepubliceerd: dinsdag, 15 december 2020
Nu we dit jaar in de kerk geen gezins­vie­ring kunnen hou­den en op tweede Kerst­dag geen ‘Kindje wiegen’ kunnen or­ga­ni­se­ren, kunnen alle kin­de­ren tussen 20 de­cem­ber en 2 januari gezellig met ouders, ver­zor­gers, opa’s en oma’s een sterren­tocht maken.
Vieringen in de Basiliek live te volgen
gepubliceerd: dinsdag, 8 december 2020

Op zon­dag 6 de­cem­ber is gestart met proefuitzen­dingen van de Eucha­ris­tie­vie­ring op zon­dag in de Basiliek in aanloop naar het ko­men­de Kerst­feest wanneer van alle vie­rin­gen een live­stream wordt aangebo­den. Ook in de toe­komst zullen de vie­rin­gen op zon­dag zijn te volgen. Dit ini­tia­tief vloeit recht­streeks voort uit een pa­ro­chie­bij­een­komst over pa­ro­chievitalise­ring, die in het voor­jaar is gehou­den.

Red wednesday en oecumenische viering in de Basiliek
Woensdagavond 25 november 2020
gepubliceerd: dinsdag, 17 november 2020
Op Red Wednesday, woens­dag 25 no­vem­ber 2020, wordt we­reld­wijd aan­dacht gevraagd voor gods­dienst vrij­heid. Met name voor het ver­volgen van mensen om hun geloof. Als teken van soli­da­ri­teit met hen wor­den, in de avond en nacht, kerken rood aangelicht.
Naar de kerk: meld u aan!
gepubliceerd: maandag, 16 november 2020
Om ver­dere versprei­ding van het COVID-19virus zoveel moge­lijk tegen te gaan hebben de Neder­landse Bis­schop­pen besloten om op advies van het RIVM de gel­dende maat­regelen voor vie­rin­gen in onze kerken aan te scherpen. Dat betekent dat vanaf 17 ok­to­ber de vie­ring op zater­dag om 17.00 uur in Bosschen­hoofd en op zon­dag om 09.30 uur in Hoeven en Oud Gastel en om 11.00 uur in Ouden­bosch maar mag wor­den bijgewoond door maximaal 30 kerk­gan­gers. Kerk­gan­gers dienen zich vooraf aan te mel­den voor de vie­ring en van hen wordt verwacht dat ze een mondkapje dragen, in ieder geval bij het betre­den en verlaten van de kerk. Onveran­derd blijft dat samenzang niet is toe­ge­staan, dat kerk­gan­gers zich bij binnen­komst dienen te mel­den, hun han­den dienen te ontsmetten en de gewenste an­der­halve meter afstand tot elkaar res­pec­teren. Het dringend advies is om bij ge­zond­heids­klach­ten van uzelf of huis­ge­no­ten niet naar een vie­ring te komen. In alle gevallen dienen aan­wij­zingen die voor, tij­dens of na de vie­ring wor­den gegeven te wor­den opge­volgd.


maandag, 16 november 2020Aangepaste maatregelen kerkbezoek
dinsdag, 3 november 2020Allerzielen 2020
maandag, 19 oktober 2020Rectificatie op brief Bisschop Liesen
zaterdag, 17 oktober 2020Brief Bisschop Liesen i.v.m. corona
vrijdag, 16 oktober 202075-jarig bestaan van de Verenigde Naties
vrijdag, 2 oktober 2020Vieren op anderhalve meter
donderdag, 10 september 2020Afscheid dameskoor Hoeven
zondag, 9 augustus 2020Start online ALPHA-CURSUS
maandag, 22 juni 2020Geloofsfeest voor kinderen
donderdag, 11 juni 2020Autozegening Hoeven

meer berichten vindt u in het archief

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose