• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Sinds in en rondom de Basiliek in Oudenbosch de grote conferentie ‘De Missionaire Parochie’ zou worden gehouden, is er alom aandacht voor de revitalisering van onze parochies en geloofsgemeenschappen. De conferentie ging uiteindelijk vanwege de coronapandemie niet door, maar is nu gepland voor maart 2022 in Breda. Ondertussen is overal het besef aan het groeien dat er iets zal moeten gebeuren als we als kerk in onze streken willen overleven. De zogenaamde volkskerk, waar je min of meer automatisch bij hoorde en waarin je van wieg tot graf werd verzorgd, ligt inmiddels ver achter ons. Daarom moeten we toegroeien naar missionaire geloofsgemeenschappen. Dat vraagt van ons een missionaire instelling, waarbij we over grenzen en schaduwen heen moeten durven stappen.

Vieringen deze week

donderdag, 13 mei
11.00Oudenbosch - Basiliek - Livestream-Eucharistie
 
zaterdag, 15 mei
17.00Bosschenhoofd - H.Hart - Woord en Communie
 
zondag, 16 mei
9.30Hoeven - St. Jan de Doper - Woord en Communie
9.30Oud Gastel - H. Laurentius - Woord en Communie
11.00Oudenbosch - Basiliek - Livestream-Eucharistie

Overzicht van alle vieringenLaatste Parochieblad
Parochieblad April 2021
April 2021

eerdere edities
Kanselbericht
zondag 2 mei 2021
gepubliceerd: zondag, 2 mei 2021
Beste mensen, Namens het pas­to­raal team en de pa­ro­chie­besturen van de Immanuel­paro­chie en de pa­ro­chie H. Bernardus van Clairvaux wil ik u de volgende mede­de­ling over het pas­to­raal team doen.
Beperkte verruiming kerkbezoek
gepubliceerd: vrijdag, 30 april 2021
De Neder­landse Bis­schop­pen hebben besloten om met ingang van 29 april een beperkte verrui­ming toe te staan wat betreft het aantal aanwe­zigen bij vie­rin­gen. De verrui­ming geldt alleen voor grote kerk­ge­bouwen die meer dan 300 reguliere zit­plaatsen hebben. In deze grote kerken mag maximaal tien procent van het totale aantal zit­plaatsen bezet zijn. De hui­dige fase van de corona­pan­de­mie, die als ‘zeer erns­tig’ geldt, laat nog geen ver­dere versoepeling toe, vin­den de bis­schop­pen. In kerk­ge­bouwen met min­der dan 300 zit­plaatsen blijft het aantal gelo­vi­gen dat bij een vie­ring aanwe­zig kan zijn, beperkt tot maximaal 30.
Geloofsgesprekken over de Bijbel
gepubliceerd: maandag, 26 april 2021
Het Bisdom Breda or­ga­ni­seert een aantal online bij­een­komsten over een belangwekkend on­der­werp. Name­lijk Bijbel­tek­sten leren lezen vanuit je hart. Dat gebeurt in kleine groepen van zo’n 6 mensen. Elke deel­ne­mer geeft dan aan wat haar of hem in de tekst raakt. Daarover wordt niet gedis­cus­sieerd, maar wordt vooral naar elkaar geluisterd.
Bereikbaarheid pastorie Oudenbosch
gepubliceerd: maandag, 19 april 2021
Vanaf maan­dag ochtend 19 april is de pastorie weer bereik­baar zoals altijd
Paastuin basiliek
Symboliek Paastuin
gepubliceerd: maandag, 12 april 2021
Brood, wijn en druiven: Het Laatste Avondmaal, waar Jezus de sacra­menten van Pries­ter­schap en de Eucha­ris­tie instelde. Haan: Jezus zegt tot Petrus "voordat de haan kraait zul jij mij driemaal verloochenen. Doornen kroon en spijkers: Marteling, geseling en kruis­dood Dobbel­ste­nen: Om de man­tel van Jezus werd gedobbeld en de kleren wer­den ver­scheurd en ver­deeld onde de soldaten. Bijbel: Het heilige boek van chris­te­nen. Verdorde tak buxus: Met aswoens­dag wor­den die verbrand en ... Lauriertak en buxustak: Roem, glorie, eer en over­win­ning Judasopen­ning: Judas verraad Jezus voor 30 zilverlingen. 5 rode rozen: 5 won­den van Jezus. Witte roos: Onvoor­waar­de­lijke liefde, Jezus stierf voor ons aan het kruis, puur­heid, licht en hoop
Livestream Chrismamis
woensdag 31 maart 2021
gepubliceerd: vrijdag, 12 maart 2021
In de Goede Week wor­den ieder jaar de heilige oliën gewijd: de cate­chu­me­nenolie voor wie wor­den voor­be­reid op de doop, de ziekenolie voor het toedienen van de zie­ken­zal­ving en het chrisma voor de dopelingen en de vor­me­lin­gen. Deze wij­ding wordt gedaan door de bis­schop tij­dens de chrismamis, waarin de aanwe­zige pries­ters tevens hun wij­dings­be­lof­te hernieuwen. 
Feest van de heilige Clemens
14 en 15 maart 2021
gepubliceerd: maandag, 8 maart 2021
Op 15 maart 1820 overleed in Wenen de heilige Clemens Maria Hofbauer na een leven waarin hij het evan­ge­lie heeft voorgeleefd. Vol geloof en Godsver­trouwen in tij­den van tegen­slagen en onoplos­ba­re levens­si­tua­ties was hij een voor­beeld voor velen om de hoop niet op te geven. Als patroon in hope­loze zaken wil hij ook voor ons een steun en toeverlaat zijn, een mens van goede raad bij wie ie­der­een welkom is. De Clemens­ka­pel in Bosschen­hoofd wordt nog dage­lijks bezocht om Clemens om raad te vragen wanneer het leven uit­zichtloos en vol zorgen is, juist in deze onzekere tij­den.
24 Uur voor de Heer
12-13 maart 2021
gepubliceerd: donderdag, 4 maart 2021
In de week voor de vierde zon­dag van de Veer­tig­da­gen­tijd wordt ook dit jaar ‘24 uur voor de Heer’ geor­ga­ni­seerd. Als onder­deel van de voor­be­rei­dings­tijd op Pasen bie­den pa­ro­chies vanaf vrij­dag 12 maart om 12.00 uur ’s mid­dags tot dezelfde tijd op zater­dag 13 maart de gelegen­heid voor aanbid­ding van het Aller­hei­ligst Sacra­ment, voor gebed en voor het ont­van­gen van het sacra­ment van boete en ver­zoe­ning.
Kanselbericht
Bericht vanuit het pastoraal team en de parochiebesturen
gepubliceerd: zondag, 24 januari 2021
In het week­ein­de van 23 en 24 januari is tij­dens de vie­rin­gen in de Bernardus- en de Immanuel­paro­chie namens het pas­to­raal team en de besturen van beide pa­ro­chies de volgende mede­de­ling over de samen­stel­ling van het pas­to­raal team voor­ge­le­zen.
2e online ALPHA-CURSUS
Welkom bij de tweede online Alpha-cursus
gepubliceerd: woensdag, 6 januari 2021
Heb je vragen over de zin van je leven? En over de vraag hoe het geloof in God en zijn liefde voor elke mens je daarbij kan helpen? Wil je over je geloof ook met andere zoekende mensen praten en elkaar sti­mu­leren? Dan is Alpha echt iets voor jou. In een vriend­schap­pe­lijke sfeer is er alle ruimte om het gesprek aan te gaan en je vragen en bele­ving te delen en vooral om naar elkaar te luis­te­ren. Dat kan óók nu, tij­dens de corona­cri­sis, maar dan online. Tijdens de eerste 0nline Alpha-cursus in het najaar bleek al dat de online Alpha cursus door de deel­ne­mers als ‘goed’ werd be­oor­deeld.


dinsdag, 29 december 2020Hervatting vieringen vanaf 9 januari
maandag, 21 december 2020Kerst vieren in de parochie
maandag, 21 december 2020Kerstmis 2020
maandag, 21 december 2020Basiliek gesloten op de komende zon en feestdagen
dinsdag, 15 december 2020Doe mee aan de sterrentocht in Oud Gastel!
dinsdag, 8 december 2020Vieringen in de Basiliek live te volgen
dinsdag, 17 november 2020Red wednesday en oecumenische viering in de Basiliek
maandag, 16 november 2020Naar de kerk: meld u aan!
maandag, 16 november 2020Aangepaste maatregelen kerkbezoek
dinsdag, 3 november 2020Allerzielen 2020

meer berichten vindt u in het archief

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose