• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Terwijl ik dit woordje schrijf, enige dagen voor het Hoogfeest van Pinksteren, is het volop groei- en bloeitijd voor de natuur. Maar voor velen van ons is groeien en bloeien altijd wat pijnlijk, zeker in deze crisistijd. Het leven en samenleven is in enkele weken grondig veranderd, in veel gevallen gereduceerd tot het meest essentiële. We zijn merendeels teruggeworpen op onszelf waardoor allerlei gevoelens intenser worden, zoals de drang om te overleven en de angst voor wat kan komen. We moeten wellicht veel van onze vorige ervaringen en ook een deel van onze vorige levensstijl loslaten en ons aarzelend toevertrouwen aan het nog veelal onbekende nieuwe, aan ‘het nieuwe normaal’ van anderhalve meter, geen handen schudden, meer thuis werken, mondkapjes enz.

Vieringen deze week

vrijdag, 7 augustus
10.00Standdaarbuiten - Blomhof - Woord en Communie
10.00Oudenbosch - Pauluskapel - Eucharistie
19.00Stampersgat - Zaal - Eucharistie
 
zaterdag, 8 augustus
17.00Bosschenhoofd - H.Hart - Eucharistie
 
zondag, 9 augustus
9.30Oud Gastel - H. Laurentius - Eucharistie
9.30Hoeven - St. Jan de Doper - Eucharistie
11.00Oudenbosch - Basiliek - Eucharistie

Overzicht van alle vieringenLaatste Parochieblad
Parochieblad Juli 2020
Juli 2020

eerdere edities
Geloofsfeest voor kinderen
zaterdag 4 juli van 9.30 uur tot 12.30 uur
gepubliceerd: maandag, 22 juni 2020
Alle kin­de­ren van 7 tot en met 12 jaar zijn van harte welkom om mee te doen aan het online Geloofs­feest voor kin­de­ren op zater­dag 4 juli. Het Geloofs­feest is van 9.30 uur tot 12.30 uur en je bent meer buiten dan dat je binnen achter je laptop zit. Met theater, liedjes en opdrachten ga je het verhaal van Jezus die in de storm zat helemaal meemaken. Hij was niet bang na­tuur­lijk, maar zijn leer­lin­gen wel. Vooraf krijg je en­ve­lop­pen thuis­ge­stuurd die je tij­dens het Geloofs­feest mag openmaken.
Vieren op anderhalve meter
Vanaf 4 juli weer naar de kerk
gepubliceerd: donderdag, 18 juni 2020
Op basis van de richtlijnen van het RIVM en van de Neder­landse Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie is het weer toe­ge­staan om samen te komen voor het vieren van de zon­dagsliturgie. Het gaat dus om de vie­rin­gen in het week­ein­de: op zater­dag om 17.00 uur in Bosschen­hoofd, op zon­dag om 09.30 uur in Hoeven en Oud Gastel en om 11.00 uur in Ouden­bosch. Vie­rin­gen door de week in de Clemens­ka­pel en de Paulus­ka­pel zijn voorlopig nog niet moge­lijk. We beginnen weer vanaf het week­ein­de van 4 en 5 juli, maar aan uw aanwe­zig­heid zijn voor­waar­den verbon­den.
Autozegening Hoeven
Zaterdag 4 juli 2020 van 14.00 tot 16.00 uur
gepubliceerd: donderdag, 11 juni 2020
Het is in Hoeven een goede gewoonte om in het eerste weekend van juli de auto te laten zegenen. Als weg­ge­bruiker wor­den we nog eens op een speciale manier gewezen op onze mentale hou­ding en op ons gedrag in het verkeer, Vandaar dat men in deze tijd de auto­ze­gening moet zien als een moment van be­zin­ning op het grote aantal verkeerson­ge­vallen dat zich nog jaar­lijks voordoet. 
Vieringen worden hervat
gepubliceerd: maandag, 8 juni 2020
Als de omstan­dig­he­den het toelaten en zich geen on­ver­wachte ont­wik­ke­lingen voordoen zal het vanaf zater­dag 4 juli in het week­ein­de weer zijn toe­ge­staan om liturgie te vieren in onze kerken. De vie­rin­gen zullen voorlopig door maximaal 100 kerk­gan­gers kunnen wor­den bijgewoond.
Online bijeenkomsten over het Bijbelboek Handelingen
gepubliceerd: maandag, 18 mei 2020
In deze bij­zon­dere tijd tussen Pasen en Pink­ste­ren nodigt het Sint Fran­cis­cus­cen­trum u uit voor drie online bij­een­komsten over het boek Han­de­lin­gen van de Apos­te­len. Dit boek wordt in de Paas­tijd gelezen. Gedreven door de Geest ver­kon­di­gen de leer­lin­gen van Christus het evan­ge­lie
Hulp aan vluchtelingen in Griekenland
Oproep tot financiële ondersteuning in het kader van Moederdag
gepubliceerd: vrijdag, 8 mei 2020
De Neder­landse bis­schop­pen hebben een dringende oproep ont­van­gen van Caritas Athene om te helpen bij de ver­zor­ging van de tal­loze vluch­te­lingen. Velen van hen zijn kin­de­ren en een groot deel zit vast in kampen in Griekenland. De corona­cri­sis heeft de situatie van deze mensen nog moei­lijker gemaakt dan ze al was. Namens de Kerk staat Caritas Athene hen zo goed moge­lijk bij door het bie­den van onderdak, maaltij­den en kle­ding. Daar­mee wordt concrete hulp gebo­den en een blijk gegeven van liefde­volle aan­dacht in omstan­dig­he­den die voor vele vluch­te­lingen uit­zichtloos lijken.
Mariakapel in Hoeven
gepubliceerd: zaterdag, 2 mei 2020
Gedurende de mei­maand is in de kerk van St. Jan de Doper in Hoeven in het por­taal van de kerk een Maria­beeld geplaatst. Deze voor ie­der­een ge­mak­ke­lijk toe­gan­ke­lijke ruimte biedt in deze moei­lijke tij­den een extra gelegen­heid tot gebed en be­zin­ning en uite­raard om een kaarsje aan te steken bij Maria. Wees welkom.
Livestream zondagsviering in de Basiliek
gepubliceerd: zaterdag, 2 mei 2020
Vanaf zon­dag 3 mei wordt in de Basiliek in Ouden­bosch de moge­lijk­heid gebo­den om de vie­ring die vanuit de kerk van de Heilige Jacobus in Fijnaart via internet wordt uitgezon­den bij te wonen.
Laurentiuskerk dagelijks geopend.
gepubliceerd: zondag, 26 april 2020
De Lau­ren­tius­kerk in Oud Gastel is vanaf 1 mei tot 27 sep­tem­ber dage­lijks van 10.00 uur tot 17.00 uur geopend om een bezoekje te brengen aan de Maria­ka­pel.
Palmtakjes
Afhalen op diverse locaties
gepubliceerd: maandag, 6 april 2020
Na de vie­ring op Palm­zon­dag zijn de palmtakjes verspreid over de geloofs­ge­meen­schappen.


vrijdag, 3 april 2020Paasbrief Bischop Liesen
vrijdag, 27 maart 2020 Live-stream Goede Week en Pasen
vrijdag, 27 maart 202024 Uur voor de Heer
dinsdag, 17 maart 2020Klokken van hoop
zaterdag, 14 maart 2020Live-stream eucharistieviering
vrijdag, 13 maart 2020ALLE VIERINGEN IN DE KERKEN VERVALLEN
vrijdag, 13 maart 2020LAATSTE NIEUWS omtrent het Coronavirus
vrijdag, 13 maart 2020Annulering Stille Omgang Amsterdam
woensdag, 11 maart 2020Geen concert Wiener Sangerknaben
zaterdag, 29 februari 2020Belangrijk bericht omtrent het coronavirus

meer berichten vindt u in het archief

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose